Aa
門徒雖受苦難仍當喜樂
1天主及主耶穌基督之僕雅各、問散處異邦十二支派之人安、
2兄弟乎、爾遇諸艱難之試、當以為樂、
3因知試爾信之艱難、能生忍耐、
4惟當使忍耐成功、致爾全備無缺、
宜求主增加智慧
5若爾中有人智慧不足、當求天主、天主乃厚賜人而不責人者、必賜所求、
6惟求之時、當信無疑、蓋疑者譬諸海浪、風吹奔盪、
7如此之人、勿思有所得於主、
8心懷二意者、凡所為之事無定、
信主者無論貧富皆為一
9兄弟卑微者升高當樂、或作卑微之兄弟可因升高而誇
10富者謙卑當樂、或作富者可因謙卑而誇因其如草花必雕、
11日出曝之、草枯花謝、其色之美亡矣、富者於其所為必衰殘、亦若是、○
人見誘非由天主乃由己慾
12受艱難之試而能忍者福矣、因歷試之後、必得永生之冕、即主所許愛己者、
13人見誘、原文作被試下同勿言我為天主所誘、蓋天主不為惡所誘、亦不誘人、
14人而見誘、俱為己慾所引所惑、
15慾孕生惡、惡成生死、
16所愛之兄弟、勿差謬、
17凡美善之恩施、全備之賞賚、皆自上出、由光明之父而降、彼永無變易、無遷移之影、
18彼循己旨、以真道生我儕、使我儕於其所造之萬物中、為初實之果、○
道宜靜聽尤宜力行
19所愛之兄弟、因此、爾各人當速於聽、緩於言、遲於怒、
20蓋人怒則不能成天主之義、
21故當去諸污穢及諸邪惡、謙遜而受所種於爾心之道、即能救爾靈魂之道、
22爾當行道、不第聞道、毋自欺、
23蓋聞道而不行者、譬諸人以鏡觀己之本來面目、
24既觀而往、即忘其形容如何、
25惟詳察全備之律法、即使人自由之律法、而常守之、非聞而即忘、乃遵而行之者、此人於其所行之事福矣、
何為真虔敬
26若爾中有人自以為虔敬、而不制其舌、自欺其心、此人之虔敬徒然、
27惟眷顧孤寡於患難間、且自守不為世俗所染、是誠虔敬、純潔無疵、於我父天主前、或作在我父天主前純潔無疵之虔敬即眷顧孤寡於患難且自守不為世俗所染