Aa
聖子之寶血
1夫舊約固亦有其敬禮之儀式、與夫有形之聖所也。
2聖所之前幕曰外殿、中有燈臺几案、及供奉之餅。9:2 出谷紀第四十章第二十二節。
3內帷後更有一幕曰閟帷、
4中置金香臺、及嵌金約匱、匱中有金壺、貯瑪納、復有亞倫萌芽仗、及十誡碑。9:4 出谷紀第四十章第二十六節、第十六章第三十三節。戶籍紀第十七章第十節、撒慕愛書一第八章第九節。
5匱之上、設恩座、有光華燦爛之????????[口氷]覆冀之。其他陳置、此處無庸詳述。9:5 出谷紀第二十五章第十七至第二十二節、及肋未紀第二十一章第二節、與第十三至第十五節。
6總之、外表設備、約略如此。司祭平日行敬禮、恆在外殿;
7惟大司祭一年一度得入閟帷、入必獻牲牷之血、用贖自身及眾民之罪過。9:7 出谷紀第三十章第十節、及肋未紀第十六章第二節至第十九節。
8於此聖神之微意可見矣。蓋前幕一日尚存、則至閟帷之路、一日未克暢通。
9前幕乃現世之象徵也。凡現世所獻之禮品祭祀、皆不能使敬禮者之良心、臻於清明純粹之境界。
10蓋此等飲食盥滌之規、僅屬外表儀式、舊時所設、而有待乎革新者也。
11今基督已至矣、彼乃新興恩寵時代之大司祭也。蓋彼已入閟帷、而成永久贖世之弘業。而其所通過之幕帷、實盡善盡美、非人手所設、亦不屬斯世;
12一入閟帷、永開生路、萬古暢通;其所攜者、非羔犢之血、乃其自身所流之寶血也。
13夫以山羊牡牛之血、與夫牝牛之灰、灑於汙染之人、尚能潔其身而聖之;9:13 戶籍紀第十九章第二節至第十九節。
14矧以基督無玷之身、憑聖神而自獻於天主之寶血、不更應滌吾人之良心於一切致死之行、俾得昭事永生之天主乎?
15且其所以為新約之仲介者、亦欲以一己之死、贖人於舊約下所犯之眾罪、而令蒙召者得承受所許之永遠基業耳。
16新約乃最後之遺囑也、既云遺囑、則立遺囑者必有一死、
17死而後其遺囑始生效、未有其人尚存、而其遺囑已生效者。
18因此之故、即舊約之成立、亦未始無血。9:18 出谷紀第二十四章第六至第八節。
19摩西既將律法之諸誡、當眾宣讀乃取水與牛犢山羊之血、束朱絨於蘆葦、以血與水灑於其書、及眾民之身、
20而告之曰:『此乃天主所命與爾眾結約之盟血也。』9:20 出谷紀第二十四章第八節。
21凡帳幕及一切聖器、亦莫不灑以血焉;
22吾人即曰一切器皿什物依法必藉血以淨、亦非過言。是故欲求罪孽之赦、除流血外、其道末由。
23夫以天上事物之影像、尚須以此等儀式滌而淨之、是知天上事物之本體、宜用更妙之祭獻而聖之矣。
24蓋基督所入者、非一人手所倣造之聖所;彼實已直達天廷、且為吾人之故、而仰謁天顏矣。
25彼亦無須迭次自獻、如通常大司祭之必須歲攜不屬自身之血、以進閟帷也。
26不然、創世以來基督之受苦難、將不勝其頻繁矣。實則在茲季世,基督方始降世、自作一勞永逸之祭獻、以除免世罪耳。9:26 「季世」見聖若望書一第二章第十八節。
27夫人生祇有一死、而死後必有審判;
28故基督既一度為除眾人之罪而捨生、亦將為其信徒重臨於世、非再贖罪、乃為之超渡也。