Aa
拉結以己不育為憂
1 拉結見己從雅各不生子、則妒其姊、謂雅各曰、給我子、不然、我死、
2雅各拉結曰、使爾不育者乃天主、我豈能代天主乎、
納婢辟拉與夫為妾
3 拉結曰、我婢辟拉、爾與同室、彼生子、我撫之於膝、我因以有子、
4遂以婢辟拉予夫為妾、雅各與之同室、
5 辟拉雅各懷孕生子、
6拉結曰、天主為我伸冤、俯聽我祈、賜我一子、故名之曰但譯即伸冤之義
拿弗他利
7 拉結辟拉雅各又懷孕生次子、
8拉結曰、我與姊力爭而勝、故名之曰拿弗他利拿弗他利譯即相爭之義
利亞亦與其夫納婢悉帕為妾
9 利亞見己不復生育、遂以婢悉帕予夫為妾、
迦得
10 利亞悉帕雅各生子、
11利亞曰、福至矣、故名之曰迦得迦得譯即福之義
亞設
12 利亞悉帕、從雅各生次子、
13利亞曰、我有福矣、諸女將稱我有福、故名之曰亞設亞設譯即稱福之義
以薩迦
14麥秋時、流便往田、得杜代、杜代菜名茄類奉母利亞拉結利亞曰、請以爾子之杜代給我、
15曰、爾奪我夫、豈細故耶、今欲奪我子之杜代乎、拉結曰、為爾子之杜代、是夜夫可與爾偕寢、
16及暮、雅各由田歸、利亞出迎之曰、我因子之杜代以得爾、可入我所、是夜雅各與之同宿、
17天主聽允利亞利亞懷孕生第五子、
18利亞曰、因我以婢予夫、蒙天主賞我值、故名之曰以薩迦以薩迦譯即得值之義
西布倫
19 利亞復孕、從雅各生第六子、
20曰、天主賜我厚賚、我從夫生六子、今而後、夫必與我偕居、故名之曰西布倫西布倫譯即偕居之義
21後生一女、名之曰底拿、○
拉結約瑟
22天主眷念拉結、使其生育、
23懷孕生子、曰、天主已雪我恥、
24名之曰約瑟約瑟譯即增加之義蓋言天主必復賜我一子、○
雅各欲返故土
25 拉結約瑟後、雅各拉班曰、請遣我歸故鄉故土、
26請以我事爾所得之妻子予我、遣我以歸、我如何事爾、爾知之、
拉班止之復彼此定約
27 拉班曰、我素知天主為爾賜福於我、若蒙爾恩與我偕居
28又曰、請定爾值、我即給之、
29曰、我如何事爾、牧爾群畜、為爾所知、
30我未來之時、爾所有者少、迨我至後、主賜福於爾、滋育繁多、我於何時、始為己家立業乎、
31拉班曰、我以何予爾、雅各曰、無庸以何者予我、惟有一事、爾若行之、則我仍牧爾羊、
32我今日偏閱爾羊群、凡有斑有點、及㯶色之綿羊、並有斑有點之山羊、悉擇之出、自此若更有如是之羊、則可歸我為值、
33他日、爾察我得為值之羊群、凡山羊非有斑與點者、綿羊非㯶色者、即可疑我盜也、如此、我之公義、可以此為證、
34拉班曰、可如爾言而行、
35當日、拉班將牡山羊之有紋理有點者、牝山羊之有點有斑、及有雜白紋者、與㯶色綿羊之羔、悉擇之出、付於己子、
36使此群羊離雅各三日之程、雅各拉班其餘之羊、
雅各用策因而致富
37 雅各取楊樹杏樹楓樹之嫩枝、剝皮成紋、使嫩枝之白現露、
38以所剝之枝、置於飲羊之水溝及水槽、與羊相對、使其來飲時、牝牡相感、
39羊對枝相感、遂產有紋理有點有斑之羔、
40雅各以羔區之出、使拉班之羊與此有紋理、及㯶色之羊相對、以己之羊別置一所、不與拉班之羊相雜、
41遇壯健之羊感合時、雅各置枝於水溝、使羊對枝而感合、
42羊羸弱之時、則不置枝、自是羸弱者歸拉班、壯健者歸雅各
43於是雅各甚富、多有羊群奴婢駝驢焉、