Aa
善惡在世所遭無異終必皆歸死地
1我竭吾心思、詳察百事、知義人智人之所為、咸歸上帝治理、惟觀其人之所值、而上帝之眷顧與否、仍難逆料。
2萬民所遭、初無或異、義不義、潔不潔、祭不祭、善不善、妄誓不妄誓者、億兆亦同此賦畀。
3事有深可嘆息者、人生於世、心懷惡而行猖狂、終歸死地。
4生存之時、猶堪希望、生之犬愈於死之獅。
莫如循分樂度光陰經營盡力
5生者知必有死、死者知覺已泯、賞賚已絕、記錄已滅。
6所好惡所艷羨者、悉歸無有、天下所經營、與彼無與、
7莫若以欣以悅、食餅飲酒、爾為是則上帝悅懌。
8章身之衣恆潔、沐首之膏不匱、
9上帝使人生於斯世、悉屬虛浮、畢生操作、安享其所得、夫婦之間、必當眷愛懽娛、以至沒齒。
10且爾竭心思、為所當為、轉瞬之間、即歸於土、在彼無工作、無計謀、無智慧。
凡事皆由上帝定
11我又遍覽天下事、疾趨未必先至、勁旅未必獲捷、有智未必得餱糧、聰明未必得貨財、機巧未必沐恩寵、凡百之事、悉由偶然而至。
12譬彼水族羽族、猝罹網羅、人遘飛殃、出於莫測者亦若是。
智慧勝於勇力
13我觀世事、智之所用甚廣。
14設也城邑褊小、人民鮮少、大國之君圍之、築高壘以環攻、
15邑中有貧人、明哲是懷、施其智以救邑眾、其後人無復念之者。
16我竊思之、智愈於力、貧者之智、為人藐忽、不從其言。
17寧從哲士之詞、莫聽昏君之論。
18智之為用勝於劍戟、惟一愚人與其間、則雖有嘉謀、亦為所敗。