Aa
宜謹守王命
1有智之人、明足以察萬理、光華見於面、無不燭照、變剛為柔、孰能與於斯。
2-3既指上帝而誓、必守王命、勿謀不軌、勿致位而不辭、爾若是、恐干王怒、蓋發號出令、由王獨斷。
凡事定命於上帝人人皆當順服
4王之命莫能禦、王所為、孰敢詰。
5守命無咎、哲士識時。
6萬事各有其時、未來者人不及料、故遘多艱。
7-8氣之呼吸不能自主、死之猝至、亦不自持、在彼疆場、不能倖免、多行強暴、終難逭罰。
9我詳觀天下事、見有陷害同儔者、
惡人雖暫享遐齡終局惟善人享受福趾
10強梁既沒、出於聖京、葬於塚墓、民遂忘其所行、我觀乎此、等於捕風、
11惡不即罰、人專為惡。
12作惡之人、屢蹈罪愆、反享遐齡、然吾知寅畏上帝者、終必受厥綏祉、
13惡人不畏上帝、斷難邀福、厥日無幾、如影靡定。
14天下事可為長太息者、有時義人遭難、幾同惡人、惡人蒙休、有類義人、我則曰、此屬於虛。
15我又曰、上帝使人勤於操作、無少休息、莫若耽飲食、樂宴樂之為美。
16自是而後、我欲擴吾識見、遍覽天下事、見斯世有人、永朝永夕、不遑假寐、
上帝之經綸人莫能測
17亦見有人、欲觀上帝之經綸、竭其心思、而不能得、有智之士、雖欲知之、亦不及知。