Aa
大衛頌美之歌
1耶和華拯大衛於諸敵、及掃羅之手時、大衛作歌以頌之、
2曰、耶和華為我磐石、我之保障、我之救援兮、
3上帝我之磐石、我託庇於彼兮、為我之盾、拯救之角、我之高臺、避難之所兮、我救者歟、爾乃援我於凶暴兮、
4耶和華宜頌美兮、我呼籲之、則見拯於諸敵兮、
5死亡之波濤環我、匪勢之衝激怖我、
6陰府之繩索繞我、死亡之機檻逮我、
7我苦難中呼耶和華、籲我上帝兮、彼自殿中垂聽我聲、我之呼籲達於其耳兮、
8因彼奮怒、大地震動、天基搖撼兮、
9煙自其鼻升、火從其口出、炭為所燃兮、
10垂諸天而臨格、足下幽且深兮、
11乘基路伯而飛、藉風翼而顯見兮、
12使玄冥為幕以環之、即水之匯聚、雲之濃密兮、
13由其前之光輝、炭為所燃兮、
14耶和華自天起雷、至高者發其聲兮、
15彼發矢以潰敵、閃電而亂之兮、
16因耶和華叱咤、鼻息之發、海底見而地基露兮、
17彼自上垂手、援我於巨浸兮、
18拯我於勁敵、及憾我者、以其強於我兮、
19我遭難時、敵來攻我、惟耶和華為我所恃兮、
20導我入寬廣之區、施行救援、以其悅我兮、
21耶和華依我行之義而賞賚、循我手之潔而報施、
22因我守耶和華之道、未嘗為惡、離我上帝兮、
23彼之律例、悉在我前、未嘗違其典章兮、
24我於其前為完人、自守而遠惡兮、
25故耶和華依我之義、視我之潔、而報我兮、
26爾於仁慈者應以仁慈、純全者應以純全、
27清潔者應以清潔、乖戾者應以拂逆、
28困苦之民、爾救援之、驕泰之輩、爾目鑒察、而卑抑之兮、
29耶和華歟、爾為我之燈光、耶和華必燭我幽暗兮、
30我賴爾衝突敵軍、恃我上帝逾越垣墉兮、
31上帝之道純全、耶和華之言經驗、凡託庇於彼者、彼為其盾兮、
32耶和華而外、孰為上帝兮、我上帝而外、孰為磐石兮、
33上帝為我鞏固之保障、導完人行其道途兮、
34令我足捷如鹿、置我於高處兮、
35教我手習戰鬥、致我臂挽銅弓兮、
36爾賜我拯救之盾、爾之溫和、俾我為大兮、
37使我步履寬裕、我足未嘗滑跌兮、
38我追敵而殲之、未行殄滅、不旋歸兮、
39我施剿而破之、使之不振、仆我足下兮、
40蓋爾以力束我、使備戰爭、起而攻我者、俾服於我兮、
41使我諸敵背我而馳、致我翦滅憾我者兮、
42彼瞻望而無援、籲耶和華亦弗應兮、
43我則擣之若地上之塵、踐之若街中之泥、散之四方兮、
44爾援我於我民之競爭、保我為列邦之元首、我所不識之民、必服役我兮、
45外族之人、必歸誠我、聞我之名、立即順從兮、
46外族衰落、出其衛所、戰慄而來兮、
47耶和華維生兮、我之磐石、宜頌美兮、上帝我拯救之磐石、當尊崇兮、
48上帝為我復仇、使諸民服於我兮、
49援我於敵、舉我超乎攻我者、拯我於強暴兮、
50耶和華歟、我必於列邦中稱謝爾、歌頌爾名兮、
51耶和華大施拯救於所立之王、施恩於其受膏者、即大衛及其後裔、永世靡暨兮、