Aa
大衛末終之言
1 大衛末終之言列左、耶西大衛、得居高位、受膏於雅各之上帝、為以色列之善歌者曰、
2耶和華之神感我而言、厥詞在於我口、
3以色列之上帝有言、以色列之磐石謂我曰、以義治人、寅畏上帝、而秉權者、
4譬如旭日朝暉、清晨無雲、雨後日照、嫩草自地而發、
5我家之於上帝、非若是乎、彼與我立永約、諸事堅定、救我之事、及我所望、彼豈不成之乎、
6惟彼匪徒、如被棄之荊棘、手不得執、
7人欲取之、必以鐵器與槍柯、終於其地、焚之務盡、○
記大衛之勇士
8大衛之勇士、名列於左、軍長之首、他革捫約設巴設、又稱伊斯尼亞底挪、一時擊斃八百人、
9其次亞合裔、朵多以利亞撒、昔非利士人集戰、以色列人逆之、從大衛者、有三勇士挑戰、此人與焉、
10彼擊非利士人、至於手倦、握刃不能釋、當日耶和華使之大獲勝捷、民眾但隨其後、掠取貨財、
11其次哈拉亞基沙瑪、昔非利士人羣集於荳田、以色列眾遁逃、
12沙瑪立於田間、以護其地、殺非利士人、耶和華使之大獲勝捷、
13穡時、三十首領中、有三人至亞杜蘭穴、以覲大衛非利士軍建營於利乏音谷、
14時、大衛在保障、非利士汛在伯利恆
15大衛歆羨曰、深願有人由伯利恆門側之井、汲水以飲我、
16勇士三人衝過非利士軍、由伯利恆門側之井汲水、攜詣大衛大衛不飲、乃灌之於耶和華前、
17曰、耶和華歟、我決不為此、豈飲冒死者之血乎、故不飲、三勇士所為若此、
18其中洗魯雅子、約押亞比篩為首、嘗揮戈擊斃三百人、遂在三百人中得名譽、
19彼在三人中為最尊、故為其魁、惟不得與首三人同列、
20又有甲薛勇士耶何耶大比拿雅、大有作為、殺摩押亞利伊勒二子、又當雨雪時、下阱擊獅、
21又殺埃及壯士、其人執戈、比拿雅以杖往迎、奪其戈而殺之、
22比拿雅所為如是、遂在三勇士中得名譽、
23彼較三十首領為尊、惟不及前三人、大衛立之為侍衛長、○
24三十人中、有約押亞撒黑伯利恆朵多伊勒哈難
25哈律沙瑪、及以利加
26帕勒提希利斯提哥亞益吉以拉
27亞拿突亞比以謝戶沙米本乃
28亞合撒們尼陀法瑪哈萊
29尼陀法巴拿希立便雅憫族、基比亞利拜以太
30比拉頓比拿雅迦實溪人希太
31伯亞拉巴亞比亞本、巴魯米押斯瑪弗
32沙本以利雅哈巴雅善眾子中約拿單
33哈拉沙瑪、及沙拉亞希暗
34瑪迦族、亞哈拜以利法列基羅亞希多弗以連
35迦密希斯萊亞巴帕萊
36瑣巴拿單以甲迦得巴尼
37亞捫西勒比錄拿哈萊、此二人、為洗魯雅約押執兵之士、
38以帖以拉、及迦立
39烏利亞、共三十七人、