Aa
基遍人於掃羅家復仇
1 大衛在位之時、饑饉歷三載、大衛諮諏耶和華、耶和華曰、緣掃羅及其流血之家、殺基遍人也、
2基遍人、原為亞摩利族之遺民、不屬以色列族、以色列族與之盟約、掃羅以色列猶大人熱中、謀殺戮之、
3大衛基遍人、謂之曰、我當為爾何為、何以贖此罪、俾爾為耶和華之業祝嘏、
4基遍人曰、我儕與掃羅及其家、其間之事、不在金銀、殺以色列一人、亦非我儕所為、王曰、爾所言者、我必為爾行之、
5-6曰、昔耶和華簡掃羅為王、彼謀害我、欲行殲滅、使我不存於以色列四境、我願以其後裔七人付我、我將為耶和華、懸之於其邑基比亞、王曰、我必付焉、
7大衛掃羅約拿單、指耶和華而誓、故王惜掃羅孫、約拿單米非波設
8乃以掃羅妃、愛雅利斯巴所生二子、亞摩尼 米非波設、及掃羅米拉、適米何拉巴西萊亞得利、所生五子、
9付於基遍人手、懸於山上、在耶和華前、七人俱亡、其見殺時、乃始刈麰麥之際、
利斯巴護尸
10 愛雅利斯巴、取麻布張於磐、自初穫之時、迄天降雨、晝不容飛鳥、夜不容走獸、來犯其尸、
11或以掃羅妃、愛雅利斯巴所為、告大衛
12非利士人殺掃羅基利波、懸掃羅約拿單尸於伯珊之衢、基列雅比人盜之而歸、
大衛葬掃羅與約拿單
13大衛命取其骸骨、並取被懸者之骸骨、
14俱葬於便雅憫地之洗拉掃羅基士之墓、眾循王命而行、嗣後上帝垂顧其地、○
非利士人復與以色列人戰
15 非利士人復與以色列戰、大衛率其臣僕迎擊、大衛困憊、
16利乏以實比執銅戟、重三百舍客勒、且佩新刃、欲殺大衛
17洗魯雅亞比篩救之、擊殺非利士人、於是大衛僕從誓曰、嗣後爾勿復偕我出戰、恐滅以色列之燈光、○
18厥後、又與非利士人戰於歌伯戶沙西比該、殺利乏撒弗
19又與非利士人戰於歌伯伯利恆雅雷俄珥金伊勒哈難迦特歌利亞、其槍之柯、大如織器之梁、
20又戰於迦特、有利乏裔一人、軀幹修偉、手足各有六指、共二十有四、
21其人侮以色列時、大衛示米亞約拿單殺之、
22此四人、皆利乏裔、生於迦特、死於大衛及其臣僕之手、