Aa
禁偶像
1爾於爾地、毋作神像、毋立雕刻之偶像與石像、毋勒像於石、設而拜之、我乃主爾之天主、
宜虔敬
2當守我安息日、敬畏我之聖所、我乃主、
遵命者降之福
3爾若遵我律例、守我誡命而行之、
4我必降時雨、使地產物、使田園之樹結果、
5使爾打穀直至摘葡萄時、摘葡萄直至播種時、使爾得飽食、安居爾地、
6我賜境內平康、爾必安寢、無人令爾驚懼、我於爾地必翦滅猛獸、不使兵刃經爾地、
7爾必追襲敵人、敵人必殞於刃在爾前、
8爾中五人逐敵一百、百人逐敵一萬、敵人必殞於刃在爾前、
9我必眷顧爾、使爾昌熾繁庶、我與爾所立之約必踐之、
10爾食舊穀、因新而移其舊、
11我將立我居所於爾間、我心不憾爾、
12我將行於爾間、我為爾之天主、爾為我之民、
13我乃主爾之天主、曾導爾出伊及地、免爾為伊及人之奴、毀爾所負之軛、使爾得昂然以行、○
逆命者降之禍
14爾若不聽我、不遵此諸命、
15藐視我之律例、心厭我之法度、不遵我諸誡命而違我約、
16我必懲罰爾、降爾以可驚之災、患癆患熱、致目倦心傷、播種徒勞、必為敵所食、
17我必向爾震怒、使爾敗於敵前、憾爾者必轄爾、雖無人追襲、爾亦必逃遁、
18至此爾猶不聽我、我必因爾罪愆、譴責爾至於七倍、
19爾恃力驕傲、我必毀之、使爾卑微、使蓋爾之天如鐵、載爾之地如銅、
20爾徒然劬勞、地不產物、樹不結果、
21爾若逆我以行、不欲聽我、我必按爾之罪、譴責爾至於七倍、
22我必使野獸入爾境、吞爾子女、噬爾牲畜、使爾人數寡少、致道路荒涼、
23至此爾猶不受責服我、仍逆我以行、
24我必依爾之逆行而待爾、必因爾罪愆、譴責爾至於七倍、
25必降爾兵刃之災、討爾背約之罪、爾奔集於城中、必降瘟疫於爾間、付爾於敵手、
26既絕爾所恃之糧、十婦炊餅於一爐、權之以付爾、雖得食而不能飽、
27至此爾猶不聽我、仍逆我以行、
28我必震怒、依爾逆行待爾、因爾罪愆、譴責爾至於七倍、
29使爾食子女之肉、
30我必毀爾邱壇、滅爾日像、使爾之屍與爾偶像偃仆一處、我心必憎爾、
31使爾城邑荒涼、使爾殿宇寂寥、我不再饗爾之馨香、
32使爾土地荒蕪、甚至居爾地之仇敵、無不驚異、
33我必散爾於異邦人中、使爾為兵刃所追、使爾土地荒蕪、使爾城邑變為荒墟、
34爾寄居敵國、爾地荒蕪、此時地自可休息享安息年、
35爾居此地之時、未守安息年、不容地休息、既荒蕪則自休息、
36爾中遺民、居於敵國、我使之心驚膽怯、聞風吹葉、亦必逃遁、以為有敵人恃刃逐之、雖無人追襲、亦必傾跌、
37無人追襲時亦必逃遁、彼此衝突躓蹶、如有刃擊殺、爾不能立於敵前、
38爾曹必泯滅於異邦、必為敵國所吞、
39爾中所遺之人、居於敵國、必緣己罪、及其列祖之罪、日漸消亡、
悔罪者仍蒙垂念
40彼時必認己之罪、及其列祖之罪、即干我逆我以行之罪、
41我依其逆行、散之於敵國、後若其剛愎之心、剛愎之心或作不淨之心自卑以服罪、
42則我必追憶與雅各所立之約、亦追憶與以撒亞伯拉罕所立之約、而俯念斯地、
43彼等藐視我法度心厭我律例、乃至遠離斯地、使土地於荒涼無人之時、得享安息、直待彼等服罪、
44雖然、彼在敵國時、我仍不棄之、不厭之、不滅之、不廢我與彼所立之約、因我耶和華為其天主、
45昔我於異邦人目前、導其先祖出伊及國與之立約、欲為其天主、我必追憶此約、我乃主、
46此乃主在西乃山、託摩西以色列人所立之禮儀法度律例、