Aa
以葡萄園喻國言必毀滅之
1良友有園、栽植葡萄、因作歌以賦其事、歌曰、良友有園、栽植葡萄、在彼山岡、其地膏腴、
2開墾土壤、掃除沙石、擇其嘉種、植之於中、建峻臺、掘酒醡、冀結嘉實、反生惡果、
3園主曰、猶大耶路撒冷之居民、今汝觀我葡萄園、辨其是非、
4我栽培此園、無以復加、冀結嘉實、乃生惡果、何也、
5我語汝、今此葡萄園、將何以處之、必撤藩衛、任其吞噬、毀垣墉、聽其蹂躪、
6不治不修、變為荒蕪、荊棘叢生、使天不雨。
7萬有之主耶和華、視以色列猶大之民、無異葡萄園、無異嘉種、使行仁從義、惟彼嗜殺人、行暴虐、小民號呼。
貪婪者受罰
8強據宅第、多得土田、不遺隙地、推其意、幾欲獨攬遍境、深可疾也、
9萬有之主耶和華諭示於我曰、彼之華堂廣廈、悉變荒蕪、不留一人、
10葡萄園三十畝、所產僅酒六斗、穀種六百斗、所產僅六十斗、
縱慾飲宴不以上帝為念者必受懲罰
11其人夙興、縱飲無度、迨至薄暮、更覺沉湎、若此必有禍患、
12飲宴之時、鼓琴彈瑟、播鼗吹蕭、耶和華之彰癉、彼不以為意、
13我民無知、為人所擄、尊者飢、黎民渴。
14陰府恢廓、厥口孔張、使華靡淫樂者、實繁有徒、俱陷於下、
15由尊逮卑、皆必降格、雖昂首仰視、必使之屈抑。
16萬有之主、至聖之上帝耶和華、惟秉公義、必推為尊、
17富厚者之田宅、今皆荒蕪、異邦之人、牽羊以至、隨意嚙蒭、
故犯罪愆褻漫上帝者必受責罰
18人行惡而取戾、若以索曳車、其有禍乎、
19彼曰、願以色列族之聖主、速行其旨、俾我見而知之焉、
20人而以善為惡、以惡為善、以暗為光、以光為暗、以苦為甘、以甘為苦者、禍必及之、
21自恃為智慧聰明者、亦有禍矣。
22人耽於酒、醞釀佳醴、為量甚大者、必有禍矣。
貪賄行不義者必受懲罰
23人納賄賂、誣善而罪之、袒惡而釋之、禍不遠矣、
24耶和華萬有之真宰、以色列族之聖主、定律例、立法度、彼蔑棄之、藐視之、故必敗亡、若火之燬稈、若燄之燃蒭、本實必撥、花蕊必謝、
25耶和華震怒其民、舉手攻擊、使山巖震動、尸相枕藉、有若街衢之土壤、其忿怒猶未息也、其降罰猶未已也、
上帝藉遠邦人討罰其罪
26必張其旌旆、號召地極之民、招徠遠方之眾、倉猝之間、無不咸集、
27其中困乏者無人、顛躓者無人、寢寐者無人、不褫其帶、不解其履、
28礪其鏃、則甚利、引其弓、則已滿、馬蹄堅於火石、車輪疾於颶風、
29狂吼若牝獅、咆哮若稚獅、斷傷其所得、曳入於穴、欲求援手、迄無一人、
30蓋是日也、敵軍之勢、若海濤之澎湃、人望岸間、其象愁慘、其色幽暗、晦其光明、蔽以靉靆。