Aa
以葡萄園喻國言必毀滅之
1我為良友作歌、歌中論良友與其葡萄園之事、我良友有葡萄園、植於膏腴之山岡、
2縱橫鋤之、且除其石、植以嘉葡萄樹、園中建望樓、掘壓酒處、冀結嘉葡萄、反結野葡萄、
3耶路撒冷居民與猶大人乎、今當在我與我葡萄園中、辨其是非、
4我為我葡萄園所作之外、尚有何者當作乎、我冀結嘉葡萄反結野葡萄、何也、
5今我示爾、我此葡萄園、我將何以處之、必撤去藩籬、任獸噬之、毀其墻垣、任其蹂躪、
6使為荒蕪、不修不鋤、荊棘疾藜、徧生其中、亦命雲不復降雨其上、
7萬有之主之葡萄園、即以色列族、所悅之嘉樹、即猶大人、冀其公義、反暴虐、冀其行善、反令人含冤、
貪婪者受罰
8禍哉、爾曹增室於室、增田於田、以致不遺隙地、爾欲獨居斯地乎、
9萬有之主示我曰、原文作我耳聞萬有之主言曰屋宇眾多、必變荒蕪、大而美之宅第、無人居處、
10葡萄園三十畝、所產僅酒一巴特、一巴特約六斗穀種一賀梅珥、一賀梅珥約六十斗所產僅一伊法、一伊法約六斗
縱慾飲宴不以主為念者必受懲罰
11禍哉斯人、蚤起縱飲濃酒、飲至深夜、致體因酒作燒、
12惟知宴樂、彈琴、鼓瑟、擊鼓、吹笛、飲酒、不顧主之經綸、不察主手所作、
13故我民因無知、遂被遷移外邦、其尊者饑而死、民眾渴而憊、
14故示阿勒示阿勒有譯黃泉有譯陰府有譯墳墓開展其喉、大張無量之口、其榮、其眾、其眾或作其富其繁華、並其宴樂者、俱陷於其中、
15賤者必低、貴者必降、目高者必卑、
16萬有之主行審鞫、顯為崇高、至聖之天主秉公義、顯為至聖、
17斯時也、羔羊羔羊或作羊群囓草、如於己之牧場、富厚者之田荒蕪、異邦人必來食享、
故犯罪愆褻慢主者必受懲罰
18禍哉斯人、以惡為索、牽引災罰、亦如以曳車之巨繩、牽引罪報、
19彼曰、願其急速行所欲行、俾我見之、以色列聖主之旨、旨或作謀為可臨可成、俾我知之、
20禍哉斯人、稱惡為善、稱善為惡、以暗為明、以明為暗、以苦為甘、以甘為苦、
21禍哉斯人、視己有智慧、自以為明哲、
22禍哉斯人、有勇僅在飲酒、有能力僅在調和醇醪、
貪賄行不義者必受懲罰
23彼納賄賂、以理之非者為是、以理之是者為非、
24故其根必若朽物、其花飛散如塵、勢如火焰焚稈、烈焰燬芻、因彼違棄萬有之主之法、藐視以色列聖主之言、
主藉遠邦人討罰其罪
25故主震怒己民、舉手擊之、使山嶺震動、其屍如糞土、遍於街衢、雖然、主怒猶未息也、主手仍不縮也、
26必樹旗召遠方之族、呼之自地極而來、彼必疾行、迅速而至、
27其中無人困乏顛蹶、不寢不寐、腰帶不解、屨帶不斷、
28箭悉磨礪、弓盡開張、馬蹏堅如火石、車輪疾如旋風、
29狂吼如牝獅、咆哮如壯獅、咆哮攫物、曳之而去、莫能救援、
30當斯日、敵軍向民而呼、勢如海濤澎湃、民若望地、盡幽暗艱難、光明蔽於密雲而晦冥、