Aa
四王與五王戰
1維時、示拿暗拉非以拉撒亞畧以攔基大老瑪戈印提達
2所多瑪比拉蛾摩拉比沙押瑪示納洗扁善以別、及比拉瑣珥王戰、
3五王咸會於西訂谷、即今之海、
4此五王事基大老瑪、歷十有二年、至十三年而叛、
5十四年、基大老瑪與同盟諸王來、擊利乏音族於亞特律加甯蘇西族於哈麥以米族於沙微基列亭
6又擊何利族於西珥山、至鄰於曠野之伊勒巴蘭
7四王歸至安密巴、即加低斯、擊亞瑪力之全境、及居哈洗遜他瑪亞摩利族、
8所多瑪王、蛾摩拉王、押瑪王、洗扁王、比拉瑣珥王、皆出、陳於西訂谷、
9以敵以攔基大老瑪戈印提達示拿暗拉非以拉撒亞畧、四王與五王戰、
10西訂谷多石漆坑、所多瑪王與蛾摩拉王奔而陷其中、餘遁於山、
11四王奪所多瑪 蛾摩拉之輜重糧食而去、
亞伯蘭救援羅得
12 亞伯蘭羅得所多瑪、人與物皆被虜、○
13有逃遁者、以告希伯來亞伯蘭、時、亞伯蘭居近亞摩利幔利之橡、幔利以實各 亞乃之兄弟、此三人曾與亞伯蘭結盟、
14亞伯蘭聞姪被虜、遂率習練之丁壯、素育於家者、三百一十八人、追敵至但、
15乘夜分隊進攻、追至大馬色北之何把
16奪回所虜之物、暨姪羅得、與其所有、爰及人民婦女、○
17亞伯蘭既戮基大老瑪與同盟諸王而歸、所多瑪王出、至沙微谷、即今之谷以迎之、
麥基洗德祝嘏亞伯蘭
18 撒冷麥基洗德、為至高上帝之祭司、攜餅與酒而出、
19祝之曰、願天地之主宰、至高之上帝、錫嘏於亞伯蘭
20至高上帝、以敵付於爾手、宜頌美焉、亞伯蘭以其所獲者、什一奉之、
21所多瑪王謂亞伯蘭曰、以人歸我、物任爾取、
22亞伯蘭曰、我已舉手、指至高之上帝、天地之主宰耶和華而誓、
23凡屬爾者、一絲縷、一履帶、吾弗取焉、免爾云、我使亞伯蘭致富、
24惟少者所食、暨同行之亞乃以實各幔利、所應得者、可任其取之、