Aa
四王與五王戰
1維時示拿暗拉非以拉撒亞畧以攔基大老瑪、列族王提達
2同徵所多瑪比拉俄摩拉比沙押瑪示納洗扁善以別、及別拉之王、別拉瑣珥
3五王咸會於西亭谷、西亭谷即今之鹽海、
4此五王事基大老瑪、歷十有二年、至十三年乃叛、
5十四年、基大老瑪與同盟諸王、來擊利乏音族在亞特律加甯、擊蘇西族在哈麥、擊以米族在沙微基列亭
6又擊何利族在西珥山、至伊勒巴蘭、其處附鄰曠野、
7四王歸至安密巴、即加叠、擊亞瑪力族之徧地、又擊居哈洗遜他瑪亞摩利族、
8於是所多瑪王、俄摩拉王、押瑪王、洗扁王、及別拉王、別拉瑣珥、皆出陳於西亭谷、
9以攔基大老瑪、列族王提達示拿暗拉非以拉撒亞畧、四王與五王交戰、
10西亭谷多石漆坑、所多瑪王與俄摩拉王奔、軍士陷坑、其餘遁於山、
11四王奪所多瑪 俄摩拉人之輜重糗糧而去、
羅得被擄
12 亞伯蘭羅得居於所多瑪、敵亦擄之、並掠其財物而去、
13有逃遁者、來報希伯來亞伯蘭、時、亞伯蘭亞摩利幔利之橡樹處、幔利以實各亞乃為兄弟、俱與亞伯蘭結盟、
亞伯蘭救之
14 亞伯蘭聞姪被擄、遂率習練之壯丁、素育於家者、三百一十八人、追敵至
15乘夜率僕從分路而攻、追至大瑪色左之何巴
16以被擄之輜重、及姪羅得、暨羅得之財物、以及人民婦女、悉奪以歸、
17亞伯蘭既敗基大老瑪、與同盟諸王歸時、所多瑪王出、至沙微谷以迎之、沙微谷即王谷、
麥基洗德亞伯蘭為之祝福
18 撒冷麥基洗德、為至高天主之祭司、攜餅與酒而出、
19祝之曰、願天地之主宰、至高之天主、賜福於亞伯蘭
亞伯蘭十分取一予麥基洗德
20至高之天主、以敵付於爾手、當頌美之、亞伯蘭以所獲者、十取其一予麥基洗德
21所多瑪王謂亞伯蘭曰、以人歸我、物任爾取、
以獲回之人物歸於所多瑪
22 亞伯蘭所多瑪王曰、我指天地之主宰、至高天主耶和華而誓、
23凡屬爾者、即一絲一履帶、我皆不取、免爾云、我使亞伯蘭致富、
24惟僕從所食者、並與我同行之人、即亞乃 以實各 幔利所應得者、可任意取之、