Aa
四王與五王戰
1 示拿暗喇非以拉撒亞畧以攔基大老馬、列邦王提達
2所多馬庇喇蛾摩拉庇沙押馬示納西編示米別、及庇拉瑣耳王戰。
3所多馬五王、咸會於西亭谷、後之鹽海、即其地也。
4蓋此五王、事基大老馬、歷十有二年、至十三年叛。
5十四年基大老馬與同盟諸王、來擊亞提律加寧哩乏音人、哈麥之、蘇西人、沙微基烈亭以米人、
6西耳山之何哩人、至鄰於曠野之耳巴蘭
7同盟列王、歸至安密八迦鐵、擊亞馬勒地及哈洗遜大馬亞摩哩人。
8所多馬王、蛾摩拉王、押馬王、西編王、庇拉瑣耳王、皆出陳於西亭谷、
9以攔基大老馬列邦王提達示拿暗喇非以拉撒亞畧、四王敵五王。
10西亭谷多石油坑、所多馬王、蛾摩拉王奔而陷坑、其餘遁於山、
11敵奪所多馬蛾摩拉人輜重糗糧而去。
羅得被虜
12 亞伯蘭羅得所多馬、故人與物皆被虜。
亞伯蘭救之
13有遁逃者報希百來亞伯蘭亞伯蘭處近亞摩哩慢哩之橡、慢哩與兄弟以實各亞乃、俱與亞伯蘭盟約。
14亞伯蘭聞姪被虜、遂率習練之僕隸、素育於家者、三百一十八人、追敵至
15分其隊伍、乘夜攻擊、又追至大馬色北之何巴
16奪回所虜之輜重、以及人民婦女、與姪羅得、暨凡所有。○
麥基洗德迎亞伯蘭為之祝福
17 亞伯蘭基大老馬及同盟諸王歸時、所多馬王出、至沙微谷、即王谷、而接之。
18撒冷麥基洗德為至高上帝之祭司、挈餅與酒而出、
19祝之曰、願天地之主、至高上帝錫嘏於亞伯蘭
亞伯蘭十分取一與麥基洗德以獲回之人物歸於所多馬王上帝安慰亞伯蘭
20至高上帝使爾制敵、當頌美之。亞伯蘭以所獲者、什一奉麥基洗德
21所多馬王謂亞伯蘭曰、以人歸我、物任爾取。
22亞伯蘭曰、吾指至高之上帝、天地之主、耶和華而誓、
23不取爾一絲縷、一履帶、恐爾謂以富加諸我。
24惟少者所食、及同行之亞乃以實各慢哩、所應得者、可任意以取。