Aa
但以理閱書得知耶路撒冷必荒蕪七十年
1 瑪代族、亞哈隨魯大利烏立為王、治迦勒底人之國、
2元年、我但以理閱書所載、知耶和華諭先知耶利米之言、耶路撒冷荒蕪、歷七十年乃滿、
禁食祈禱
3我決意以禱告祈求、禁食衣麻蒙灰、尋主上帝、
4遂禱我上帝耶和華、認罪曰、主歟、尊大可畏之上帝、愛主而遵主命者、為之踐約施恩、
5我儕犯罪乖戾、行惡悖逆、離爾訓詞律例、
6未聽爾僕諸先知、奉爾之名告我君王、牧伯列祖、及國中庶民之言、
7主歟、惟爾為義、我則蒙羞、有如今日、猶大人、耶路撒冷居民、及以色列眾、因其獲罪於爾、或遠或近、被驅至於諸國、
8主歟、我與我之君王、牧伯列祖、因獲罪於爾、俱蒙羞恥、
9我主我上帝、恆懷矜憫赦宥、而我儕悖逆之、
10不聽我上帝耶和華之言、不行爾藉爾僕諸先知所示我之法律、
11以色列全族干犯爾律、轉而離爾、不聽爾言、故上帝僕摩西律中、所載之呪詛誓詞、臨於我躬、以我獲罪於上帝也、
12彼對我儕、及鞫我之士師所言者、今則成之、而降大災於我、耶路撒冷所遘之災、天下未嘗遭焉、
13斯災臨我、乃依摩西律中所載、而我猶不求恩於我上帝耶和華、棄離我之罪愆、洞悉爾之真道、
14故耶和華顧視、而降此災於我、蓋我上帝耶和華所行、無不公義、惟我不聽其言、
15主我之上帝歟、昔以巨能之手、導爾民出埃及、而得聲譽、有如今日、惟我犯罪行惡、
求主恢復耶路撒冷
16主歟、願依爾仁義、使爾忿怒、轉離爾邑耶路撒冷、即爾聖山、今因我儕之罪、及我列祖之愆、耶路撒冷與爾民、為四周之人所辱、
17我上帝歟、請聽爾僕之禱告祈求、為爾之故、以爾容光、照爾荒寂之聖所、
18我上帝歟、求爾傾耳而聽、啟目視我荒蕪之區、及以爾名而稱之邑、我陳所祈於爾前、非因己義、乃因爾之鴻慈也、
19主歟、聽之、主歟、宥之、主歟、俯聽而施行之、我上帝歟、為爾之故、勿延緩、蓋斯邑斯民、俱以爾名而稱也、○
加百列示以七十乘七之預言
20我尚出言祈禱、自認己罪、及我民以色列之罪、為我上帝聖山、陳所祈於我上帝耶和華前、
21祈禱之際、獻晚祭時、我前於異象中、所見之加百列、疾飛詣我、
22與我言而誨我曰、但以理歟、今我出而至此、錫爾聰明智慧、
23爾始祈時、有命出、我則來示爾、蓋爾大蒙眷愛、當思維斯事、而明其異象、
24為爾民與爾聖邑、已定以七日為期、以七十相乘、用是遏過犯、除罪戾、滌愆尤、彰永義、證異象及預言、膏至聖者、
25爾當知覺、自初命復建耶路撒冷、至有受膏之君、必歷七日、相乘以七、又歷七日、乘以六十二、其邑必復建、且有街有濠、斯時必際困難、
26七日乘以六十二後、受膏者必見絕、空諸所有、且有一君之民將至、毀城及聖所、其終若為洪水所淹、戰鬥至終、荒蕪已定、
27彼與多人將立堅約、歷至七日、一七之間、使祭祀與祭品俱息、殘賊者藉可憎之翼而來、且有忿怒、傾於行毀滅者、至於所定之末期、