Aa
但以理考先知書欲知耶路撒冷傾廢當歷年幾何
1 瑪代亞哈隨魯大利烏、得迦勒底國、為王元年、
2彼在位元年、我但以理稽考經籍、得知循主示先知耶利米之言、耶路撒冷傾圮、數滿七十年乃止、
於主前自陳罪愆
3我禁食衣麻蒙灰、向主天主祈禱懇求、
4禱告主我之天主、自陳罪愆、曰、主歟、至大可畏之天主、為敬愛主謹守主命者、踐約施恩、
5我儕犯罪違背、作惡叛逆、棄主之誡命法度、
6主之僕諸先知、奉主之命、勸教我儕君王、我儕牧伯、我儕列祖、及國之庶民、俱弗聽從、
7猶大人、耶路撒冷居民、及以色列眾、因獲罪於主、主逐之散於各邦、或近或遠、有若今日之景況、我儕遭此、面蒙羞愧、惟主至公至義、
8主歟、我儕君王、我儕牧伯、我儕列祖獲罪於主、面蒙羞愧、
9我儕雖悖逆主我之天主、主仍矜憫赦宥、
10我儕不聽從主我天主之命、不遵行主藉主之僕、諸先知、所賜我之律法、
11以色列眾犯主律法、不聽從主命、我既獲罪於主、故主之僕摩西律法書、所載之諸災、臨於我身、所載之諸災臨於我身原文作所載之咒與誓傾於我身
12主素警戒我儕及治我之士師、士師或作長者必降大災於我儕、今主之言已應矣、耶路撒冷所遇之災、天下各處、未嘗遭遇、
13摩西律法書所載之諸災、臨於我身、我猶未祈禱主我之天主、未悛改罪愆、未以主之真理為念、未以主之真理為念或作未學主之真理
14我既不聽從主命、主屢降災於我、主我之天主所為、至公至義、
15主我之天主、昔用大能、導主之民出伊及、主之名播揚、主之名播揚或作宣揚大名迄於今日、我儕犯罪作惡、
耶路撒冷城為以色列民禱主
16求主依主之仁慈、向主之邑耶路撒冷、及主之聖山、止忿息怒、今耶路撒冷及主之民、為四周鄰國凌辱、皆因我儕之罪惡、及我列祖之愆尤、
17求我天主俯聽僕之祈禱懇求、主之聖所荒蕪、荒蕪或作傾圮求主為主之名、垂顧照臨、
18求我天主側耳垂聽、我之土地及歸主名之邑、今已荒蕪、求主啟目鑒察、我祈禱主前、非自有義可恃、乃恃主之大憐憫、
19求主垂聽、求主赦宥、求主俯顧、求我天主為主之名、行救莫緩、行救莫緩或作循我所求而行莫遲延蓋斯邑乃主之邑、斯民亦主之民、俱歸主之名、
20我以斯言祈禱、自認己罪、及我民以色列之罪、為我天主之山、於主我之天主前祈求、
迦伯列示以七數歷七十預言皆驗
21我祈禱之詞未竟、在獻夕祭之時、前異象中所見之人迦伯列、迅速而而或作如飛、前來撫我身、
22誨我云、但以理、我來為欲使爾明悟此事、
23爾始禱之時、我已奉命來示爾、蓋爾大蒙恩寵、當悟會我言、明通異象之義、
24有命為爾民及爾之聖邑而定、必越七十七、然後愆尤乃盡、罪戾乃除、過惡乃贖、永義彰顯、異象與先知之言應驗、至聖者受膏、
25爾當知當明、自出令復建耶路撒冷、至於受膏君之時、有七七、及六十二七、其間邑必復建、復有街市、復有城與濠、城與濠或作城垣時有患難、
26六十二七後、受膏者見絕、並非為己也、必有王軍至、毀城與聖所、終必滅亡、若為洪水所淹、必有毀滅之事、直至爭戰已畢、必有毀滅之事直至爭戰已畢或作至於末終必有爭戰及毀滅之事
27一七之間、彼與多人定約、一七之半間、將使祭祀與獻禮咸息、殘賊可惡之物、必立於聖所、必立於聖所或作必立於聖所之墻待所定之災、盡降於行毀滅者、行毀滅者或作受毀滅者