Aa
路加接前所著之書以開言述耶穌復活後屢向門徒顯現
1-2 提阿非羅乎、我作前書、已述凡耶穌所行所教、自始至其託聖神命所選使徒後升天日、
3又耶穌受害後、多以確據、自顯示於使徒為生、歷四旬屢現於彼、與論天國之事、
命門徒於耶路撒冷等待聖神
4耶穌與使徒集時、命之云、勿離耶路撒冷、當待父之所許、即爾所聞於我者、
5約翰施洗以水、惟爾曹越日不多、必受洗於聖神、
6使徒集時、問耶穌曰、主、復興以色列國、即於此時乎、
7耶穌曰、時與日乃父以己權所定、非爾所當知也、
命門徒傳教至於地極
8惟聖神臨爾後、爾將受能力、為我作證於耶路撒冷猶太全地、撒瑪利亞、以至地極、○
耶穌升天
9耶穌言畢上升、眾觀有雲接之而不見、
二天使示門徒耶穌必再降臨
10耶穌升時、眾徒注目望天、倏有二人、衣白衣立於其側、
11曰、迦利利人、爾曹何立此仰天而望乎、此耶穌離爾升天、爾見其如是升天、後必如是而來、○
門徒歸耶路撒冷同心祈禱
12使徒自油果山歸耶路撒冷、此山離耶路撒冷、約安息日可行之程、
13既至、遂登素居之樓、同居者有彼得雅各約翰安得烈腓立多瑪巴多羅買瑪太亞勒腓子 雅各西門西羅提西羅提譯即銳之義雅各弟或作子猶大
14偕數婦、及耶穌母瑪利亞、與耶穌兄弟、一心專務祈禱、○
選舉瑪提亞為使徒接受猶大之職
15斯時門徒同集、約百有二十人、彼得立於其中、曰、
16兄弟、昔聖神以大衛口預言引人執耶穌之猶大、其經應驗宜也、
17此人與我儕同列、共任此使徒之職者、
18彼以不義之賞購田、後、身仆腹裂、其腸盡流、
19耶路撒冷居民悉知之、故方言稱其田曰、阿革勒大瑪、譯即血田、
20詩篇載云、願其屋為荒墟、無人居之、又云、願其督之職、他人任之、
21是以主耶穌與我儕出入之時、
22約翰施洗、至其別我升天之日、有常與我偕者、必由其中選一人、可與我儕同證耶穌復活、
23於是舉二人、一約瑟、稱巴撒巴、又稱猶斯都、一瑪提亞
24眾祈禱曰、主識眾心、求示於此二人中、孰為爾所選、
25堪承此役與使徒之職、蓋猶大已棄此職而往其所矣、
26於是鬮之、得瑪提亞、遂與十一使徒同列焉、