Aa
新天新地
1親愛之同道乎、予致書於爾、此已為第二通矣。予之所以一再修書、諄諄不倦者、惟欲激發爾等誠實無妄之心、
2俾能恆懷古聖先知之預言、及宗徒所授救主之明誡耳。
3惟首應注意者、厥為末世必有輕薄之輩殉其私欲、而大施笑罵曰:
4『造物以來、烈祖云亡、萬物如故;臨格之言、而今安在?』
5是亦不思而已矣!夫太初天地之成、實憑天主之言;地由水成、因以堅凝、3:5 創世紀第一章第六節。
6厥後洪水氾濫、載胥及溺、亦憑天主之言。3:6 創世紀第七章第二十一節。
7即現有天地、亦何嘗非憑天主之言而維持、以待不肖之徒受判被戮之日、而付諸一炬乎?3:7 呂譯新約作『但現今的天和地還是憑着同一的話為火珍藏着。』然原文之意則如本文譯文所云『以待不肖之徒受判被戮之日。而付諸一炬乎。』
8惟以主視之、一日猶如千秋、千秋猶如一日。
9凡我良朋、不可不明此理。主之踐諾、人以為遲、實則不遲。主之寬忍、正為吾人之故、欲使血氣之倫、皆能悔過自新、而無一人遭受淪喪也。
10雖然、主日之臨、必突如其來、有若不速之客焉。當時諸天訇然而逝、物質之元素、溶解於烈火之中。大地及所載之萬彙、悉皆焚化。3:10 馬竇福音第二十四第二十六節、及致德颯洛尼人書一第五章第二節。
11既知天地萬物終歸消滅、則爾等應如何孳孳為善、
12翼翼事主、以速主日之臨、蓋正惟諸天焚化、物質消溶、3:12 「物質消溶」呂譯新約譯為『星因烈熾而鎔化。』原文非謂「星辰」乃謂天上之物質也。
13於是吾人依據天主恩諾所盼望之新天新地、正義之所寓者、乃得而實現也。
14夫我良朋、既懷此殷望、則宜發憤為善、修身砥行、務使無瑕無玷俾可安心見主。
15吾主之寬裕容忍、正為吾人之福、當作如是觀也。關於此點、我親愛之兄弟葆樂、亦已按其所賦之智慧、寓書於爾矣。3:15 致羅馬人書第二章第四節。
16渠於他書中、亦多論及此事、書中間有深奧難解之語、而無知無識之輩、乃予以曲解、是猶曲解他經、亦惟自取淪喪而已矣。
17故望兄弟深思遠慮、小心翼翼、毋為不肖者之謬說所搖奪、而失其所守。
18務宜在吾救主耶穌基督之聖寵及認識上、日有長進也。願主受享光榮、自今茲、迄永世、心焉祝之。