Aa
天網恢恢
1然適如昔日之有偽先知起自民間、將來爾中亦必有荒誕之師、潛播異端、陷溺人心、乃至忘恩負義、否認其贖身之主、於以自速其亡。
2且必有多人與之推波助瀾、同流合污、以致真諦妙道、因斯輩之故、為世詬病。
3斯輩貪污成性、巧言如簧、以爾等為營利之具。若而人者、罪案夙定。天網恢恢、固無所逃於天地間也。2:3 此節直譯如獻縣新經全集云『他們的罪案、早已定妥、並沒有撤消。他們的喪亡、也不睡覺。』
4昔者天神之干罪也、天主且毅然投之地獄、囚之冥府、以待審判。
5古時人欲橫流、天主亦不惜使洪水氾濫、僅有宣揚道義之諾厄及同伴七人得濟。2:5 創世紀第八章第十六節。
6索多馬蛾摩拉二邑亦為天主所黜、而付諸一炬、以為後世不肖之炯戒。2:6 創世紀第十九章第二十五節。
7當時所全者、惟憂心悄悄、慍於群小之義士羅德一人而已
8羅德以正直之身、處於群小之中、所見所聞、莫非橫行無道、中心惄焉如擣、無有寧日也。
9觀此可見天主固知何以脫善人於危難、而將惡人留待審判之日、以受顯罰。
10而縱慾逞邪、犯上作亂者、尤不能倖免。若輩目無法紀、怙惡不悛、誹謗有司、褻瀆神明。
11彼大能大權之天神所不敢貿然控訴於主前者、
12若輩宵小之徒、竟敢大放厥辭、肆其謗毀。若而人者、實同不具理性之畜類、專為被宰而生者;對於己所不知之事、信口訕謗、害人適以自害、
13作孽反以自受;白晝狂歡、是其所樂;於爾席上、恣其饕餮;
14心懷叵測、為玷為辱;眸子不正、惟見邪淫;意志薄弱者、受其誘惑;惟利是圖、實地獄中人也。
15若輩捨棄正道、流入歧途、與包掃兒之子巴拉盎實屬一路之人。彼巴拉盎者、貪戀不義之財、
16因過見懲、曾有驢作人聲斥責先知之狂妄焉。2:16 戶籍紀第二十二章第二十八節。
17斯輩乃無水之泉源、又如浮雲隨風飄蕩、終歸無明而已矣。
18蓋斯輩大言不慚、提倡邪淫;凡初脫惡習者、鮮不受惑;
19以自由為號召、而自身則為腐敗之奴隸。蓋為邪惡所克者、即成邪惡之奴矣。
20夫既因認識吾主耶穌基督、而脫濁世之習氣、今復重入羅網、從此休矣!且其晚節必有較前更醜者焉。
21蓋與其知道而背命、孰若初未聞道之為愈乎?
22諺云:「犬有所吐、轉復茹之;母豬方潔、又入泥中。」此言茲若人之儔歟。2:22 箴言篇第二十六章第十一節。