Aa
可拉等結黨叛逆
1 利未元孫哥轄以斯哈可拉、及流便支派以利押大坍 亞比蘭比勒結黨以叛、
2以色列會中牧伯顯著有名望者二百五十人、皆叛逆摩西原文作群起於摩西前
3集而攻摩西亞倫曰、爾之自尊踰分、會眾悉聖、主亦在其中、何爾自大、僭越主之會耶、
4摩西聞之、俯伏在地、
5可拉及其黨曰、明日主必示孰屬主、孰為聖、孰可近於主、主所選者、主必容之就己、
6可拉、爾與爾之黨當如是行、可取香爐以至、
7明日盛火於爐、置香於火上、焚於主前、主所選者即以為聖、爾利未子孫自尊踰分、
8摩西可拉曰、爾利未人當聽我言、
9-10以色列天主、在以色列會中、特區別爾曹、使爾曹就主、役事於主之幕、立於會眾前、為會眾供役、主使爾與爾本族諸兄弟利未子孫、皆得近於主前、此事豈微細哉、乃更求祭司之職乎、
11爾與爾黨聚集而來、欲攻主歟、亞倫何人、爾何為怨之、
12摩西遣人召以利押之二子大坍 亞比蘭來、彼曰、我不來、
13爾自流乳與蜜之地導我出、欲殺我於曠野、此事豈微細哉、爾尚欲自立為君以轄我乎、
14爾未導我至流乳與蜜之地、亦未將田畝與葡萄園給我為業、爾欲抉是眾之目乎、我必不來、
15摩西怒甚、告主曰、求主莫顧其所獻、我未取其一驢、未害其一人、
16摩西可拉曰、明日爾與爾黨、可偕亞倫至於主前、
17爾各執香爐、盛香於爐、獻於主前、各人一爐、共二百五十爐、爾與亞倫亦各執一爐、
18遂各執香爐、以火盛其中、以香置於火上、偕摩西亞倫立於會幕門、
19可拉集會眾至會幕門、欲攻摩西亞倫、主之榮光即顯現於會眾前、
20主諭摩西亞倫曰、
21爾離此會眾、使我頃刻間滅之、
22摩西亞倫俯伏於地曰、天主賜生氣於一切身軀者、或作天主賜生命於凡有血氣者一人犯罪、而主震怒全會乎、
23主諭摩西曰、
24爾告會眾曰、爾曹當遠離可拉大坍亞比蘭幕之四周、
摩西令民遠離逆黨之幕
25 摩西起、往見大坍亞比蘭以色列諸長老隨其後、
26摩西謂會眾曰、爾曹離惡黨之幕、毋捫其所有、恐爾因其諸罪亦至偕亡、
27眾離可拉大坍亞比蘭幕之四周、大坍亞比蘭與妻及子女出、立於幕門、
28摩西曰、我行此諸事、乃主遣我行、非由我心意而行、有明證爾必知之、
29若此人死同於眾人、受罰與他人所受無異、則知主未嘗遣我、
30若主作一新事、使地啟口、吞此眾與一切所有、致俱生墮於示阿勒、示阿勒有譯陰府見創世記三十七章三十五節小註則可知此人實干犯主怒、干犯主怒或作褻瀆主
地裂口吞可拉
31 摩西言竟、彼眾所立之地分裂、
32地啟口、吞可拉一黨與其幕、及可拉之人丁貨財、
33彼眾及凡所有、生墮示阿勒、後為地所覆、滅於會中、
34以色列人在其四周、聞其號呼則遁、曰、恐我儕亦為地所吞、
火燬焚香者二百五十人擣香爐為葉用飾祭臺以警將來
35又有火出自主前、燬其獻香者二百五十人、○
36主諭摩西
37爾命祭司亞倫以利亞撒、由火中取其香爐、以火傾於他處、因爐已成為聖物、
38此犯罪喪命之人、以爐獻於主前、爐即成為聖物、當搗之成葉、以飾祭臺、為以色列人作誌、
39於是祭司以利亞撒、以被燬之人所獻銅香爐、搗之成葉、以飾祭臺、
40以色列人作誌、免外族人、非亞倫之子孫、來主前焚香、恐遇可拉與其黨所遭之害、即主託摩西預告彼眾必遭之害、
民怨摩西亞倫遂遭瘟疫死者一萬四千七百人
41明日、以色列會眾怨摩西亞倫曰、主之民為爾曹所殺、
42會眾咸集、攻摩西亞倫時、向會幕而觀、見雲蓋幕、主之榮光顯現、
43摩西亞倫至會幕前、
44主諭摩西曰、
45爾曹離此會眾、我將頃刻間滅之、二人俯伏於地、
46摩西亞倫曰、爾取香爐、以祭臺之火盛其中、置香於火上、速往會眾間為之贖罪、因主怒甚、疫癘已降、
亞倫焚香為民贖罪瘟疫乃止
47 亞倫摩西命取香爐、趨至會眾間、見疫癘已降於民中、遂焚香為民贖罪、
48立於生者死者間、疫癘即止、
49可拉之事而死者外、遭疫癘而死者、計一萬四千七百人、
50亞倫返於會幕門至摩西處、疫癘已止、