Aa
獻祭之例
1耶和華諭摩西曰、
2以色列族云、既至我所賜爾以居之地、
3欲以牛羊奉於耶和華為火祭、即燔祭、或他祭、以之償願、或以為樂獻祭、或屆節期、以為馨香、奉於耶和華、
4則獻祭者、必取細麵伊法十分之一、和油一欣四分之一、為素祭、奉於耶和華、
5並為各羔、取酒一欣四分之一、為灌祭、與燔祭、或他祭同獻、
6如獻牡綿羊、則必取細麵伊法十分之二、和油一欣三分之一、為素祭、
7酒一欣三分之一、為灌祭、以為馨香、奉於耶和華、
8如以牡犢為燔祭、或他祭、或以之償願、或為酬恩祭、以獻耶和華、
9則必取細麵伊法十分之三、和油一欣之半、為素祭、與牡犢同獻、
10酒一欣之半、為灌祭、以為馨香之火祭、奉於耶和華、
11每獻牡犢、牡綿羊、綿羊羔、山羊羔、所備者必如是、
12依所獻之數而備之、
13凡生於本土者、欲獻火祭於耶和華、以為馨香、必遵是例、
14外人之旅於爾中、或歷世與爾偕居者、欲以馨香之火祭獻於耶和華、亦必如是而行、
15凡爾會眾、及旅於爾中者、典章相同、歷世弗替、在耶和華前、爾眾若何、賓旅亦若何、
16爾及寓於爾中之賓旅、俱循一律一例、○
17耶和華諭摩西曰、
18以色列族云、爾至我所導入之土、
19既食其所產、必以舉祭獻於耶和華、
20當取初稔之麥、為屑作餅、以為舉祭、與舉禾場之穀一例、
21必取初稔之麥為屑、以為舉祭、獻於耶和華、歷世弗替、○
為誤犯罪獻祭之例
22爾或誤犯、不從耶和華所諭摩西之命、
23即自昔迄今、及厥後歷世所諭之命、
24或有所犯、而會眾不知、則必獻牡犢一、為燔祭、以為馨香、奉於耶和華、與其素祭、灌祭、悉循常例、亦獻牡山羊一、為贖罪祭、
25祭司遂為以色列會眾贖罪、俾蒙赦宥、因係誤犯、且為其咎、已獻火祭、及贖罪祭於耶和華、
26如是、則以色列會眾、及旅於爾中者、俱蒙赦宥、緣其所犯、出於無知、
27如一人誤干罪戾、則必獻一歲之牝山羊、為贖罪祭、
28祭司當在耶和華前、為誤犯者贖罪、俾蒙赦宥、
29凡誤干罪戾、無論生於以色列本土、或旅於其中者、俱為一例、
30如其故犯、乃褻瀆耶和華、不論宗族賓旅、必絕於民中、
31既藐視耶和華之言、干犯其命、則必見絕、厥罪歸之、○
犯安息日者致之死
32 以色列族居野時、遇人於安息日採薪、
33攜之至摩西 亞倫及會眾前、
34囚之於獄、因未定擬何以處之、
35耶和華諭摩西曰、其人必殺勿赦、會眾當於營外擊之以石、
36遂攜出營外、以石擊斃之、遵耶和華所諭摩西之命、○
命於衣邊綴繸
37耶和華諭摩西曰、
38當令以色列族、衣邊之下作繸、各繸之上、緣以藍帶、歷世弗替、
39爾觀其繸、可憶耶和華誡、而遵行之、不致隨爾心目、狥欲如故、
40宜憶我誡、而為聖於上帝、
41我乃爾之上帝耶和華、導爾出埃及、為爾之上帝、我乃耶和華、爾之上帝也、