Aa
耶穌譜系自亞伯拉罕約瑟
1 亞伯拉罕大衛裔耶穌基督之譜系、○
2亞伯拉罕以撒以撒雅各雅各猶大猶大兄弟、
3猶大他瑪氏生法勒斯匝拉匝拉舊約作謝拉法勒斯以士崙以士崙亞蘭
4亞蘭亞米拿達亞米拿達拿順拿順撒們
5撒們拉哈氏生波阿斯波阿斯路得氏生俄備得俄備得耶西
6耶西大衛王、大衛王娶烏利亞之妻生所羅門
7所羅門羅波安羅波安亞比雅亞比雅亞撒
8亞撒約沙法約沙法約蘭約蘭烏西雅
9烏西雅約坦約坦亞哈斯亞哈斯希西家
10希西家瑪拿西瑪拿西亞們亞們約西亞
11約西亞耶哥尼雅耶哥尼雅兄弟、時、民見徙於巴比倫
12巴比倫後、耶哥尼雅撒拉鐵撒拉鐵所羅巴伯
13所羅巴伯亞比烏得亞比烏得以利雅敬以利雅敬亞所
14亞所撒督撒督雅斤雅斤以律
15以律以利亞撒以利亞撒瑪坦瑪坦雅各
16雅各約瑟、即瑪利亞之夫、瑪利亞生耶穌、稱基督、
17亞伯拉罕大衛、十四代、自大衛至徙巴比倫時、十四代、自徙巴比倫時至基督、十四代、○
處女瑪利亞感於聖神懷孕
18耶穌基督之降生、其事如左、母瑪利亞約瑟所聘、未婚、感於聖神而孕、
19其夫約瑟義人也、不欲顯辱之、而欲私休之、
天使為約瑟解疑
20思念此事之時、有主之使者、夢中現於彼曰、大衛之裔約瑟乎、可娶爾妻瑪利亞以歸、毋疑懼、蓋所孕者、由聖神也、
釋耶穌以瑪內利二名之
21彼將生子、當名之曰耶穌、因將救其民於罪中云、
22凡此得成、乃為應主託先知所言曰、
23童女將懷孕生子、人將稱其名以瑪內利、譯即天主偕我焉、
24約瑟寤、遵主之使者所命而行、娶其妻以歸、
25但未與同室、及生冢子、乃名之曰耶穌、