Aa
瑣法明示惡人結局
1 拿瑪瑣法答曰、
2我情不自禁、不能不答、因我懷中焦急、
3我聞辱我責我之言、我慧心使我對答、
4-5豈不知自亙古、自有人在世以來、作惡者歡呼不長、偽善者喜樂不過俄頃、
6尊榮雖高至天、昂首及雲、
7終必永亡、與糞壤無異、素見之者、必曰、其人安在、
8逝如夢幻、不再尋得、如夜間異象、速過不見、
9目曾睹之、不復睹之、其居所不復視之、
10其子女必向貧者祈恩、其手必償不義而得之財、
11體雖壯如幼年、亦必速臥於塵土中、或作彼之隱惡深藏入骨必速受報臥於塵土中
12彼以惡為食、入口覺甘、藏於舌下、
13愛戀不舍、久含於口、
14一入腹中、即變為苦、在其腹中、成為虺蛇之毒、
15其併吞之貨財必吐出、天主使之吐自腹中、
16吸飲蛇毒、虺之毒氣必傷其命、
17流蜜與乳之江河、必不得見、
18勤勞而得之貲財、仍必償還、不得享用、不得因此貲財而樂、不得因此貲財而樂或作貲財幾何必償還幾何不得因之而樂
19貧民則欺壓遺棄、強據第宅、並不自建、
20心不覺安、雖得所欲、難保不失、或作心貪不知足雖得所欲難以保命
21其食一無所留、其財不永、
22當有餘之時、必遇困厄、必遇困厄或作必至窄狹之境人所遇之難、必加於其身、人所遇之難必加於其身或作受其欺壓者咸來攻之
23彼將充腹、天主向之震怒、正欲食時、天主雨災於其身、
24若遇兵刃兵刃原文作鐵器而遁、則銅弓發矢、中而刺之、
25刀自鞘拔、洞穿其身、光明之劍、深入其膽、可懼之患難、必臨及其身、
26一切幽暗、必藏其庫中、非人所舉之火、非人所舉之火原文作不吹之火必燬之、在其幕中所遺者、必遇患難、
27天必顯彰其罪、地必起而攻之、
28其家產必蕩然無存、消滅於天主震怒之日、
29惡人自天主所得之分如此、天主為惡人所定之報報原文作業如此、