Aa
瑣法言惡者暫興終必滅亡
1 拿瑪瑣法曰、
2我衷懷激烈、我心思迫我、
3既聞譴責、令我蒙羞、我之慧心相應、
4爾豈不知伊古以來、置人於世、
5作惡者誇勝不長久、不虔者喜樂祇俄頃、
6其尊雖薄天、其首雖及雲、
7終必永亡、同於己糞、素見之者、將曰其人安在、
8彼必飛逝如夢、尋之不得、被逐若夜間之異象、
9見之之日、不再見之、其所不復睹之、
10其子必丐恩於貧者、所得之財、手自償之、
11其骨壯如青年、必與之同臥於土、
12邪慝雖甘於口中、藏於舌底、
13愛戀不舍、久含於口、
14其食至腹則變、成為虺膽於中、
15彼吞貨財、必吐之、上帝使之出於其腹、
16必吸虺之毒、蝮舌必殺之、
17流蜜與乳之河、彼不得見、
18勞力所獲、必償還之、不得吞之、所獲之財、不得因之而樂、
19蓋彼虐遇貧民、而遺棄之、強據第宅、不得建立、
20以其中心無厭、故所悅者、無一存留、
21所遺無不吞噬、故其昌盛弗久、
22當富有充裕時、必遭艱窘、困苦之人、咸加手於其身、
23彼將果腹、上帝降以烈怒、食時雨於厥躬、
24逃避鐵器、銅弓發矢穿之、
25自拔而出之、光明之鏃、離乎其膽、而威烈臨焉、
26凡諸幽暗、為其財寶而集、非人所燃之火、必焚其身、滅其幕中所遺、
27天必彰其罪、地起而攻之、
28其家產過而不留、消亡於上帝震怒之日、
29此乃惡人由上帝所得之分、上帝為彼所定之業、