Aa
始祖被誘惑
1耶和華上帝所造之百獸、惟蛇最狡、蛇謂婦曰、囿中諸樹、上帝豈語汝勿食乎、
2婦曰、囿樹之實、我儕可食、
3惟囿之中一樹、上帝戒之、毋食毋捫、恐致死亡、
4蛇曰、爾未必死、
5蓋上帝知爾食之日、爾目必明、將如上帝、能辨善惡、
違背主命
6婦視其樹、食可適口、觀可娛目、且可愛慕、益人智慧、遂取果食之、並以遺夫、夫亦食之、
7二人之目即明、自知裸體、遂編無花果葉為裳、
8晚涼時、耶和華上帝遊於囿、其人與婦聞其聲、匿囿樹間以避之、
9耶和華上帝呼其人曰、汝何在、
10曰、我聞爾聲於囿、以我裸故、畏而自匿、
11曰、孰語爾裸乎、我戒爾勿食之樹果、爾食之乎、
12曰、爾所賜偕我之婦、以樹果予我、而我食之、
13耶和華上帝謂婦曰、爾何為耶、婦曰、蛇誘我、我遂食之、
14耶和華上帝謂蛇曰、爾既為此、較之六畜百獸、必更見詛、且以腹行、畢生食塵、
15我以仇隙置爾與婦之間、爰及苗裔、彼將傷爾首、爾將傷其踵、
16謂婦曰、我必增爾懷妊之苦、產育劬勞、爾必戀夫、夫必轄爾、
17亞當曰、爾既聽婦言、食我所禁之果、土必緣爾見詛、爾畢生勤勞、食其所產、
18土將為爾叢生荊棘蒺藜、汝所食者、田間之蔬、
19必汗流浹面、始可得食、迨爾歸土、蓋爾由土出、汝本為土、終則歸之、
20其人名婦曰夏娃3:20 即生之義以其為羣生之母也、
21耶和華上帝為亞當及婦、作皮衣衣之、○
逐出伊甸
22耶和華上帝曰、斯人能別善惡、彷彿我儕、恐其舉手、亦取生命樹果、食之而永生、
23遂遣其人出伊甸囿、以耕所自出之土、
24既逐之出、又於伊甸囿東、置基路伯、與旋轉之焰劍、以防守生命樹之途、