Aa
譴責牧者
1耶和華諭我曰、
2人子歟、當以預言責以色列之牧者曰、主耶和華云、以色列之牧者、自牧其身、其人禍哉、牧者豈不宜牧其羣羊乎、
3爾曹食其脂、衣其毛、宰其肥者、而不牧羊、
4弱者不扶之、疾者不醫之、受傷者不裹之、被驅者不反之、迷亡者不尋之、乃以強暴嚴酷制之、
5緣無牧者而散、既散、則為野獸所噬、
6我羊迷於諸山峻嶺、散於全地、無人尋覓、
7故爾牧者、其聽耶和華言、
8主耶和華曰、我指己生而誓、因無牧者、我羊被掠、為野獸所吞噬、我之牧者、不尋我羊、自牧其身、不牧我羊、
9故爾牧者、其聽耶和華言、
必加懲罰
10主耶和華曰、我為牧者之敵、必索我羊於其手、使之不得復牧我羊、不得自牧其身、必救我羊脫於其口、不復為其所食、
耶和華躬自作牧
11主耶和華曰、我必自尋我羊、躬親覓之、
12譬彼牧者、羊散之時、則尋覓之、我必如是尋覓我羊、救之出於密雲幽暗之日、所散之地、
13我必導之出於異邦、集之離乎列國、使歸故土、牧之於以色列山岡溪濱、及民所居之地、
14我必牧之於芳草之場、其牢在以色列高地之山、彼必臥於美牢、牧於腴壤、在以色列山岡、
15主耶和華曰、我必自牧我羊、使之攸伏、
16迷亡者我必尋之、被驅者我必反之、傷者裹之、病者扶之、肥者強者、我必滅之、以公義牧之、
17主耶和華曰、我羣羊歟、我必折衷於羊與羊、牡綿羊與牡山羊之間、
18爾食於芳草之場、猶為細故、而以足蹂躪其餘乎、爾飲於清水、猶為細故、而以足渾濁其餘乎、
19我羊食爾足所蹂躪者、飲爾足所渾濁者、○
20主耶和華曰、我必折衷於肥羊瘠羊間、
21因爾以身以肩擠之、以角牴其病者、使散於外、
22故我必救我羊、不復被掠、折衷於羊與羊間、
預言其僕必牧羣羊
23我必立一牧者以牧之、即我僕大衛、彼必牧之、為其牧者、
24我耶和華必為其上帝、我僕大衛為君於其中、我耶和華言之矣、
25我將與結平和之約、絕惡獸於斯土、使彼安居於野、寢息於林、
26我必錫嘏於彼、及我山四周、降以時雨、沛以福澤之甘霖、
27田野之樹結實、土壤產物、民得安居其地、我既折其軛、救其脫於所服役者之手、彼則知我乃耶和華、
28不復為異邦所虜、野獸所噬、必得安居、無人使之恐怖、
29我必為之備具名園、彼在其地、不復亡於饑饉、不負列邦之毀辱、
30主耶和華曰、彼必知我耶和華、彼之上帝、乃與之偕、以色列家為我之民、
31爾為我羊、我場之羊乃爾世人、我為爾之上帝、主耶和華言之矣、