Aa
以色列牧者
1主有言諭我曰、
2人子、爾向向或作指以色列之牧者述預言、述預言告彼牧者曰、主天主如是云、以色列之牧者、惟知牧養己身、禍必臨之、牧者豈不當牧羊乎、
3爾曹以羊脂脂或作乳為食、以羊毛為衣、肥者爾宰之、惟不牧其羊、
4弱者爾不強之、病者爾不醫之、傷者爾不裹之、被驅者爾不返之、迷亡者爾不尋之、惟待以強暴、以殘刻、
5緣無牧者則羊奔散、羊既奔散、為諸野獸所食、
6我羊迷於諸山及各高岡、散於徧地、尋之者覓之者無人、
7故爾眾牧者、當聽主言、
8主天主如是云、我指己永生而誓、我羊被刧掠、為諸野獸所食、無牧之者故、我牧者不懸念我羊、牧者惟知牧養己身、不牧我羊、
9故爾牧者、當聽主言、
必加懲罰
10主天主如是云、我必降罰於牧者、必索我羊於爾手、使不復牧羊、牧者亦不復牧養己身、必救我羊於爾口、不復為爾所食、
眷顧群眾
11主天主如是云、我必索我之羊、自尋覓之、
12譬諸牧者、見有羊離群則尋覓之、我亦若是尋覓我羊、羊在密雲幽暗之日、散於各處、我必救之返、
13攜之出列邦、集之自各國、導之旋歸故土、必牧之在以色列山岡、在諸河濱、在斯地一切可居之處、
14我必牧之在佳美牧場、其牢必在以色列高山、必臥在佳美之苑、牧在膏腴之地、在以色列山間、
15主天主曰、我必自牧我羊、亦使之得安臥、
16迷亡者我必尋之、被驅者我必返之、傷者我必裹之、弱者我必強之、惟肥者強者、我必除滅、除滅有作守之我必循理之所宜而牧之、
17主天主如是云、惟爾曹屬我之羊歟、我必在羊與羊間、在牡綿羊與牡山羊間、審鞫折中、我必在羊與羊間在牡綿羊與牡山羊間審鞫折中或作我必在羊與羊中分辨善惡在牡綿羊與牡山羊中判別是非
18肥強之羊、食芻於美苑、猶以為細事、又將以足踐其所餘者乎、爾飲水之清者、猶以為細事、又將以足渾其所餘者乎、
19我之群羊、惟食爾足所踐之芻、飲爾足所渾之水、
必立基督為牧
20故主天主如是告爾云、我必在肥羊與瘠羊間、審鞫折中、審鞫折中或作判別是非下同
21因爾曹以脅以肩、擠擁其弱者、以角牴之、使之奔散於外、
22故我必救我之羊、不復遭刧掠、我必在羊與羊間、審鞫折中、
23我將立一牧人以牧之、即我僕大衛、彼必牧之、必為其牧者、
24我耶和華為其天主、我僕大衛為君在其中、我耶和華已言之矣、
25我必與彼立平康之約、驅猛獸於斯地、使之安居郊野、偃臥林中、
26我必降福於彼、必於我山岡四周、使之享福、使雨隨時而降、有甘霖加福、
27田之樹必結其果、地必產其物、使彼安居故土、我折其軛、救之於役之者手、斯時彼則知我乃主、
28不復為異邦人所刧掠、野獸所吞噬、必得安居、無人驚駭、
29我必為彼使有名者興、長若植物、或作我必為彼使諸植物暢茂使其聲名遠揚又作我必使彼發旺如植物聲名遠揚不復使斯地之民、滅於饑荒、不復受異邦人之凌辱、
30以色列族必知我耶和華為其天主、恆加眷祐、賜為我民、此乃主天主所言、
31惟爾曹乃我之群、我所牧之羊、即爾世人、我乃爾之天主、此乃主天主所言、