Aa
示以立亞倫及其子為祭司當獻之物當行之禮
1別之為聖、俾任祭司職、以奉事我、宜取牡犢一、無疵之牡綿羊二、
2無酵之餅、及和油之餅、抹油之薄餅、俱無酵、以細麥麵作之、
3盛於一筐、並犢與羊、攜之而至、
4亞倫及其子、造會幕門、以水濯之、
5亞倫以衣、即裏衣、長衣、聖衣、補服、束以巧製之紳、
6以冠冠首、上加聖冕、
7傾膏其首以膏之、
8攜其子來、衣之以衣、
9束以紳、冠以冠、別之為聖、使亞倫與其子任祭司職、以為永例、○
10牽犢至會幕門、使亞倫及子按手其首、
11宰於耶和華前、會幕門外、
12取犢之血、以指釁於壇角、餘血傾於壇基、
13以蓋臟之脂、及肝網、二腎與其脂、悉焚於壇、
14惟其肉皮與矢、火之營外、此為贖罪之祭、○
15取牡綿羊之一、使亞倫及子按手其首、
16於焉宰之、以血灑於壇之四周、
17臠切其肉、洗臟及腿、與臠切者暨首、置於一處、
18以其全體焚於壇上、是為燔祭、獻於耶和華、以為馨香之火祭、○
19取牡綿羊之二、使亞倫及子按手其首、
20於焉宰之、以血釁於亞倫及子之右耳垂、與右手之巨擘、右足之將指、灑血於壇四周、
21取壇上之血與膏、灑於亞倫及子之身與衣、區別其身及衣為聖、
22此羊乃為立職之祭、故取其脂與尾、蓋臟之脂、肝網、二腎及其脂、並右腿、
23於耶和華前、無酵餅筐中、取饅一、油餅一、薄餅一、
24皆置於亞倫及子之手、搖於耶和華前、以為搖祭、
25爾自其手接之、加於燔祭之上、焚之於壇、是為馨香之火祭、獻於耶和華、○
祭司當得之分
26亞倫任聖職、所用之羊、宜取其腔、搖於耶和華前、以為搖祭、後歸於爾、
27亞倫與子任聖職、所用之羊、必以所搖之腔、所舉之腿為聖、
28必永歸於亞倫、及其子孫、此乃以色列人所奉之舉祭、每獻酬恩祭時、以此舉祭獻於耶和華、○
29亞倫之聖服、必遺其子孫、使衣之以受膏、而任聖職、
30其子繼為祭司、入會幕、供職於聖所、必衣是衣、歷至七日、○
31宜取立任聖職所用之羊、烹其肉於聖所、
32亞倫與子、必於會幕門前、食羊及筐中之餅、
33所以為之贖罪、立任聖職、區別為聖之物、彼當食之、外人勿食、因為聖物故也、
34如有立任聖職、所用之肉或餅、留於明晨、則勿食、必爇以火、因為聖物故也、○
35爾必遵我所諭、施於亞倫及其子、行此立任聖職之禮、歷至七日、
36日獻牡犢一、為贖罪之祭、並贖壇以潔之、沃之以膏、俾其為聖、
37贖壇七日、使之成聖、其壇遂為至聖、凡觸之者、皆為聖焉、○
每日當獻之祭
38宜日獻於壇者、即一歲之羔二、
39晨獻其一、暮獻其一、
40晨獻羔、加細麵伊法十分之一、和擣油一欣四分之一、及酒一欣四分之一、以為灌祭、
41暮獻羔、如晨禮、亦獻素祭灌祭、以為耶和華馨香之火祭、
42此歷世恆獻之燔祭、行於耶和華前、在會幕門、我將臨而諭汝之所、
43我必與以色列人會於此、使幕因我榮光而為聖、
44我將使會幕及祭壇成聖、且使亞倫與子為聖、任祭司職、以奉事我、
45我必處以色列族中、為其上帝、
46俾知我乃耶和華、彼之上帝、導之出埃及、欲居其中、我乃耶和華、彼之上帝也、