Aa
示以立亞倫與其子為祭司當獻何物當行何禮
1如欲使之成聖、為祭司而事我、宜取犢一、牡綿羊二、純潔是務。
2用麥粉製饅與和油之餅、抹膏之薄餅、俱弗置酵、
3盛之於筐、可以提挈、犢與二羊、亦牽之至。
4亞倫及其子至會幕門外、以水濯之、
5亞倫以衣、及公服、黼掛、與公服下之長衣、束以繡紳、
6以冠冠首、上加聖冕。
7斟香膏、膏其首。
8攜其子來、衣以衣、
9束以紳、冠以冠、使亞倫及子任祭司職、永著為例。
10牽犢至會幕前、使亞倫及子按手其上。
11當我耶和華前、必宰是犢、於會幕門外、
12指染其血、釁於壇上之角、餘血傾於壇下、
13以蓋臟之脂、及肝片、左右腎、與其膏燔於壇上、
14其肉、皮、遺矢、營外爇之、此贖罪之祭也。
15牡綿羊一、牽之以至、使亞倫及子、按手其上。
16必宰是羊、灑血於壇四周、
17剖分其羊、洗臟及足、使已剖者與首、仍合為一。
18以羊全體爇於壇上、蓋為燔祭、取其馨香、以奉事我耶和華
19又牽牡綿羊一、使亞倫與子按手其上、
20宰羊取血、釁於亞倫及子右耳上、與右手足之巨擘、亦灑血於壇四周。
21取壇上之血、與所沃之香膏、灑於亞倫及其子之身與衣、使彼身及衣可得成聖。
22蓋獻是羊、使亞倫任職、故取羊尾之脂、蓋臟之脂、肝片、左右腎、與其膏暨右肩。
23在我前無酵餅筐中、取圓饅一、和油餅一、薄餅一、
24均置於亞倫及其子之手、使搖於我耶和華前、以為奉獻。
25爾自其手接之、爇之於壇、加於燔祭之上、獻於我前、取其馨香、以奉事我、此為燔祭。
26亞倫為祭司時、所獻之羊、必取其腔、搖於我前、是腔爾可得之。
27既任亞倫及其子為祭司、而獻羊、必以所搖之腔所舉之肩、為聖物。
28厥後以色列族獻酬恩之祭、既以羊腔羊肩舉於我前、則必以是歸亞倫及其子、著為永例。
29亞倫之聖衣、必遺其子孫、使衣之以受香膏、任為祭司。
30凡其子孫代為祭司、進會幕、役事於聖所必衣是衣、歷至七日。
31亞倫為祭司時、所獻之羊、必於聖所、水烹其肉、
32亞倫與子、必於會幕門前、食羊及筐中之餅、
33爾以是羊、為亞倫及其子贖罪、任之為祭司、故使彼食之、外人則不可食、蓋聖物也。
34如以肉與餅、留於明晨則勿食、必爇以火、蓋聖物也。
35爾必遵我所諭、以是禮施於亞倫及其子、歷至七日、任為祭司。
36日獻犢一於壇、為贖罪之祭、既潔其壇、必沃以膏、俾得成聖。
37歷七日、必獻贖罪之祭於壇、使其成聖、於是壇為至聖、惟成聖者可近其側。
命日獻二於為常祭
38用未盈歲之羔二、日陳於壇。
39晨一、暮一、
40清晨獻羔、宜取粉六升、和清油二斤有半、酒二斤有半、以為灌奠。
41既暮獻羔、所行之禮、所灌之奠、一如清晨彼為燔祭、取其馨香、以奉事我耶和華
42會幕前我必涖臨、與爾晤言、故當於此燔祭、歷代勿替。
43我必涖臨、與以色列族晤對、顯著榮光、成聖其地、
44我必使會幕祭壇、皭然成聖、亞倫及其子、亦成聖、任為祭司、以奉事我。
許居以色列中為其上帝
45我必處以色列族中、為其上帝、
46使知拯民出埃及、居於其中者、即我耶和華為其上帝。