Aa
世事皆虛浮無常
1 耶路撒冷大衛柯希列柯希列或作傳道者下同其言如左、
2柯希列曰、凡事虛中之虛、虛中之虛、皆屬於虛、
萬事萬物轉變無常
3人於日下日下即世間之義下同勞碌操作、何益之有、
4一代逝、一代來、大地永存、
5日出日入、趨歸其所、復又出照、復又出照或作即所由出照之所
6風往南行、復轉於北、旋轉而行、從何旋轉、復又旋轉、
7諸河流於海、海不滿溢、河往何流、流而復流、
8若以萬事一一論之、必致疲乏、人不能言盡、或作萬物運動言之不能盡目無時視飽、耳無時聞足、目無時視飽耳無時聞足原文作目不飽於視耳不滿於聞
萬事無新往者難追來者必往
9已有之事、後必復有、已成之事、後必復成、日下並無新事、
10若有事、人指之曰、斯乃新事、不知在我儕以先之世已有矣、
11已往之事、今無記憶之者、將來之事、後人亦不記憶、○
窮究世事終屬虛浮
12柯希列曾為以色列王、都於耶路撒冷
13我專心致志、以智慧考察窮究日下所作之事、乃知此為苦任、天主所畀於人、欲人因以自勞、
14我觀日下所作之事、皆屬於虛、皆如捕風、
15曲者不能直、缺者不能補、不能補或作不可勝數
16我自思曰、原文作我心中自言曰我既得大業、又得智慧、勝於先我所有治耶路撒冷者、勝於先我所有治耶路撒冷者或作勝於先我居耶路撒冷者我心多有有原文作觀智慧與知識、
17不如專心考辨、何為智慧、何為癡頑、何為愚蒙、乃知此亦如捕風、
18蓋智慧多、煩惱亦多、知識增、夏愁亦增、