Aa
宜忠心事主
1我子乎、宜於基督耶穌之恩而剛健、
2爾於多證者前、所聞於我者、宜託忠信之人、俾能訓他人、
3爾當共苦、如基督耶穌之勁卒、
以兵為喻
4夫從軍者不以世務自累、致悅募之者、
5角力而不合法、則不得冕、
6勤勞之農必先得穀、
7宜思是言、蓋主將賜爾敏於庶事、
8當憶耶穌基督、乃大衛之裔、自死而起、依我福音、
9我為此受苦、至於見繫猶犯法者、然上帝之道不見繫也、
為福音當忍受苦難
10故我因選民而忍諸難、使於基督耶穌而得拯救、並得永榮、
11我儕若與之同死、亦將與之同生、誠哉是言、
12若恆忍亦必與之同王、若不識之、彼亦不識我、
13我若不信、彼終於信、蓋不能自違也、○
宜善講真理
14爾當使眾憶此、於主前諭之、勿為言詞爭競、不第無益、且傾覆聽者、
15宜殷勤獻己於上帝、蒙其嘉納、為無愧之傭、善佈真道、
遠避行邪惡者
16惟遠不經之虛談、因若人將益進於不虔、
17其言如瘡瘀而蔓延、有若許米乃 腓理徒
18彼失真理、言復起之事既往、致傾覆數人之信、
教中真者固有偽者亦所不免
19然上帝鞏固之基仍立、有印誌云、主識己民、又云、凡呼主名者、宜遠不義、
20夫廣廈之中、其器不第金銀、亦有木瓦、或為貴用、或為賤用、
宜清潔忍耐溫柔
21人若棄此而潔己、則為貴用之器、清潔而適主用、備諸善工、
22宜絕幼年之慾、趨於義、信、愛、和、同乎清心籲主者、
23惟愚魯弗學之辯論、則拒之、蓋知此乃生爭競也、
24主之僕不宜爭競、乃以溫和處眾、善施教、忍受侮、
25違逆者、宜以謙和規正之、庶上帝賜以悛心、俾識真理、
26致自醒以脫魔之機檻、乃為主之僕所取、以成上帝之旨也、