Aa
匪徒示巴吹角倡亂
1 便雅憫族、庇革哩示巴、兇暴人也。吹角告眾、曰、我與耶西之子大闢無與、以色列族各歸故幕可也。
2於是以色列族不從大闢、群從示巴。惟猶大人恆從大闢、自約但擁護至耶路撒冷
大闢貶守宮之十妃禁至畢生
3 大闢耶路撒冷、既入王宮、貶前所遺守宮嬪妃十人、幽於別室、供其養贍、不復進御、使若嫠婦以畢其生。
亞馬撒立為將軍為約押所殺
4王諭亞馬撒曰、限以三日、集猶大人、與爾偕至。
5亞馬撒往、欲集猶大人、已逾限期。
6大闢亞庇篩曰、庇革哩示巴必將貽害、尤甚於押沙龍、爾率爾兄之僕從、追襲其後、恐其入鞏固之城、我不能獲。
7約押之兵、與劊役皂隸、及眾英武、群從之、出耶路撒冷、以追示巴
8基遍之大磐、亞馬撒來迓、約押束衣繫紳、中挾利刃、猶藏於鞘、行時刃忽墜地。
9約押亞馬撒曰、我兄安乎。以右手接其髯、欲與接吻。
10亞瑪撒約押拾刃、不以為意、約押刺之、腹洞腸流、毋庸再擊、已斃其命。約押及弟亞庇篩仍追庇革哩示巴
11亞馬撒偃仆途側、血污遍體、約押僕從中有一人、立而呼曰、欲助約押、尊大闢者、當從約押
12見民至此而立、則移尸自大道至田野、掩之以布。
約押逐示巴至亞伯
13於是民從約押、追庇革哩示巴
14示巴遍行以色列族諸支派、至伯馬迦亞伯、及庇哩人之地、民眾咸集相從。
15約押之軍至伯馬迦亞伯、環攻其邑、築土為壘、逼近城壕、欲擊垣墻、而傾圮之。
才女智勸邑民斬示巴首擲城外約押乃止
16邑中哲婦呼曰、請聽我言、願約押來前、我欲與言。
17既近城前、婦曰、爾約押乎。曰、是也。曰、請聽婢言。曰、我聽之矣。
18婦曰、疇昔人嘗有言、當往亞伯而諮諏、以斷事理。
19我在以色列族中、和平忠厚、今爾欲殲滅以色列族之大邑、並吞耶和華之選民、誠何故與。
20約押曰、我不欲滅絕、不欲並吞。
21請以實情告爾、惟以法蓮山人、庇革哩示巴、逆王大闢、今以之付我、我即離城而去。婦曰、必斬其首級、擲於城外。
22婦用巧言勸眾、斬庇革哩示巴、擲其首級與約押約押吹角、眾離其城、而歸故幕。約押耶路撒冷覲王。
歷舉大闢諸臣
23 約押以色列軍長、耶何耶大之子庇拿雅統轄劊役皂隸、
24亞多蘭理貢物、亞希律約沙法為史官、
25示法職繕寫、撒督亞庇亞塔為祭司、
26雅耳以喇為牧伯、咸從大闢