Aa
匪徒示巴吹角倡亂
1在彼適有一匪徒名示巴、乃便雅憫比基利子、吹角告眾曰、我儕與大衛無與、與耶西子無涉、以色列人歟、各歸爾家、家原文作幕
2於是以色列人皆離大衛、從比基利示巴、惟猶大人不離其王、自約但耶路撒冷
大衛貶守宮之十妃禁至畢生
3 大衛耶路撒冷、既入王宮、將前所留守宮殿之十妃嬪、幽於別室、供其食用、不與親近、使如嫠婦度日、幽閉至於死日、
亞瑪撒立為將軍為約押所殺
4王謂亞瑪撒曰、爾於三日內、為我集猶大人、爾則至此、
5亞瑪撒往、欲集猶大人、稽遲逾王所限之期、
6大衛亞比篩曰、今比基利示巴、必加害於我、較押沙龍尤甚、爾率爾主王之戰士戰士原文作臣僕追之、恐其入鞏固之城而避我、
7約押之兵與侍衛侍衛原文作基利提人毘利提人下同並一切勇士、悉從之出耶路撒冷、以追比基利示巴
8基遍之大磐、亞瑪撒來迎、時、約押衣戰衣、衣外腰束帶、帶佩刀、刀在鞘中、行時使刀自鞘而墮、約押拾刀執於左手、
9約押亞瑪撒曰、吾兄安乎、遂以右手握亞瑪撒之鬚、欲與之接吻、
10亞瑪撒不妨約押手所執之刀、或作亞瑪撒見約押執刀不以為意約押刺其腹、腸流於地、不再刺之即死、約押及弟亞比篩仍追比基利示巴
11約押戰士中有一人、立於亞瑪撒屍旁、呼曰、凡悅約押大衛者、當從約押
12亞瑪撒偃仆於道、血染遍體、其人見民眾至此皆立、則以亞瑪撒屍、由道移於田、掩之以布、
13由道移屍後、民眾遂從約押比基利示巴
14彼遍行以色列諸支派、至伯瑪迦亞比拉、又經行比利人之全地、其間之民咸集、亦從之、
約押示巴亞比拉才智女勸邑民斬示巴首擲城外約押乃止
15 約押及從者至伯瑪迦亞比拉、將示巴困於城中、在城之四圍築壘、使城困於其中、使城困於其中或作壘近城濠約押之軍眾、攻擊城垣、欲傾圮之、
16有一哲婦、自城上呼曰、聽哉聽哉、請約押來前、我欲與語、
17約押近婦前、婦曰、爾約押乎、曰、然、婦曰、請聽婢言、曰、我聽、
18婦曰、凡攻城必先說說、爾當先問亞比拉居民之意若何、然後方決其事、或作古昔人嘗言當問於亞比拉然後方決其事
19我此邑在以色列諸邑中、和平忠厚、爾緣何欲翦滅以色列之大邑乎、緣何欲傾毀主之業乎、
20約押曰、我決不欲傾毀、決不欲翦滅、
21斷無此意、乃緣以法蓮山人比基利子名示巴者、叛逆大衛王、今以其一人付於我、我則離邑而去、婦謂約押曰、必斬其首級、由城垣上擲於爾、
22婦往、以其智勸眾、眾遂斬比基利示巴之首級、擲與約押約押吹角、眾遂離其邑、各歸己幕、約押耶路撒冷見王、○
歷舉大衛諸臣
23 約押以色列眾軍之軍長、耶何耶大比拿雅為侍衛長、
24亞多蘭理貢稅、亞希律約沙法為史官、
25示法為繕寫、撒督亞比亞他為祭司
26睚珥以拉大衛家之祭司、或作為大衛之相