Aa
示巴叛
1在彼適有匪徒、便雅憫比基利示巴、吹角、曰、我與大衛無與、於耶西子無業、以色列族、各歸故幕可也、
2於是以色列人不從大衛、而從比基利示巴、惟猶大人自約但耶路撒冷、附於其王、○
3大衛王至耶路撒冷、入宮、將前所留守宮之妃十人、幽於別室、供其所需、不復進御、使如嫠婦、至於死日、
4王謂亞瑪撒曰、限以三日、為我集猶大人、與爾偕至、
5亞瑪撒往集猶大人、稽延逾限、
6大衛亞比篩曰、今比基利示巴、必將貽害、更甚於押沙龍、當率爾主之僕、追襲其後、免其入於堅城、得以避我、
7約押之卒、與基利提人、比利提人、及眾勇士從之、咸出耶路撒冷、追襲比基利示巴
8基遍之大磐、亞瑪撒來迓、約押身衣戎衣、腰束以帶、中挾刃、藏於鞘、行時刃墜、
約押刺殺亞瑪撒
9 約押亞瑪撒曰、吾兄安乎、乃以右手握其鬚、欲與接吻、
約押追襲示巴
10 亞瑪撒不防約押手中之刃、約押刺其腹、腸流於地、不再擊而即斃、約押與弟亞比篩、追襲比基利示巴
11約押軍中、有少者一人立於尸旁曰、凡悅約押、為大衛者、其從約押
12時、亞瑪撒仆於途間、臥於血中、少者見民至此而立、即移其尸、自大道至田間、掩之以衣、
13既自大道移尸、民眾遂從約押、追襲比基利示巴
14約押徧行以色列諸支派、至伯瑪迦亞比拉、及比利人所、其人咸集相從、
15遂至、圍示巴伯瑪迦亞比拉、附城築壘、陷其牆垣、欲傾圮之、
16有一哲婦自邑呼曰、聽之聽之、請約押來前、吾欲與言、
17既近、婦曰、爾約押乎、曰、是也、婦曰、請聽婢言、曰、吾聽之、
18婦曰、昔人有言、必問於亞比拉、乃畢其事、
19我邑在以色列中、和平忠信、今爾欲滅以色列之母邑、何為並吞耶和華之業乎、
20約押曰、我決不並吞毀滅之、
21其事非若是也、惟以法蓮山地之人、比基利示巴、舉手攻大衛王、今獨以之付我、我即離邑而去、婦曰、必以其首擲於城外、
示巴被殺
22婦以智慧勸眾、遂斬比基利示巴首、擲與約押約押吹角、眾乃離邑而散、各歸其幕、約押耶路撒冷覲王、○
23約押以色列軍長、耶何耶大比拿雅、統轄基利提人、比利提人、
24亞多蘭統轄工役、亞希律約沙法為史官、
25示法為繕寫、撒督亞比亞他為祭司、
26睚珥以拉大衛之相、