Aa
致候羅馬教友
1我薦我姊妹非比於爾、乃堅革哩會之役事、
2爾當緣主納之、如聖徒所宜、有所需於爾、則助之、蓋彼素輔多人、亦輔我也、○
3問安於伯基拉亞居拉、宗基督耶穌與我同勞者、
4曾為我命、以頸冒刃、不第我謝之、異邦之諸會亦然、並問安於其家中之會、
5問安於我愛友以拜尼土、乃亞西亞首薦於基督之果、
6問安於馬利亞、為爾多勞者、
7問安於我親戚安多尼古猶尼亞、曾與我同囚、其名見稱於使徒、且先我宗基督者、
8問安於暗伯利、宗主為我愛友者、
9問安於宗基督與我同勞之耳巴奴、並我愛友士大古
10問安於亞比利、宗基督而見納者、問安於亞利多布之家屬、
11問安於我親戚希羅天、問安於拿其數家之宗主者、
12問安於土非拿氏、土富撒氏、宗主服勞者、問安於愛友彼息氏、宗主多勞者、
13問安於魯孚、宗主見選者、並其母、亦我母也、
14問安於亞遜其土弗勒干黑米八羅巴黑馬、及同在之諸兄弟、
15問安於非羅羅古猶利亞尼利亞、與其姊妹、及阿林巴、並偕彼之眾聖徒、
16爾當互相問安、接吻惟聖、基督諸會問安於爾曹、○
宜防誘惑
17兄弟乎、我求爾凡啟分爭、置機檻、異乎爾所學之道者、宜慎而避之、
18蓋如是者、不事我主基督、惟事口腹、以巧言媚語、誘惑誠樸者之心、
19夫爾之順服、聲聞於眾、故我緣爾而喜、願爾於善則智、於惡則愚、
20賜平康之上帝、將速踐撒但於爾足下、願我主耶穌基督之恩偕爾曹焉、○
代人問安
21我同勞者提摩太、及我親戚路求耶孫所西巴德問爾安、
22筆此書者德丟、宗主問爾安、
23我及全會所主之該猶問爾安、
24邑之司庫以拉都、及兄弟括土問爾安、○
25惟上帝能堅爾眾、依我福音、及所宣之耶穌基督、並依所啟之奧秘、即自永古存於靜默者、
26今依永有上帝之命、藉諸先知之書昭著、以示萬國、致因信而服、
歸榮上帝總結書信大旨
27願由耶穌基督、歸榮於獨一睿智之上帝、永世靡暨、阿們、