Aa
主為大君威嚴赫赫
1主執掌王權、全地須歡樂、眾島當忻喜、
2黑雲密雲、在主之四圍、公正仁義、為主寶座之根基、
3烈火在主前飛騰、焚燬主四圍之仇敵、
主顯義榮拜偶像者羞矣
4主之電光普照世界、大地見而震動、
5在主前、即在普天下之主前、山嶺皆消融如蠟、
6諸天宣揚主之公義、萬民悉睹主之榮光、
7凡崇拜偶像、倚賴虛無之神以自誇者、皆必羞愧、諸神乎、爾曹皆當敬拜主、
民因主至公不勝欣喜
8因主之審判、城聞之、即甚歡欣、猶大城邑、城邑原文作諸女亦皆喜樂、
9惟主至上、治理全地、惟主至高、超乎諸神之上、
勸敬主者遠離諸惡
10爾曹敬愛主者、皆須惡惡、主必保全敬主虔誠人之生命、必救之脫離惡人之手、
善人必享大福
11善人必蒙光輝普照、心正之人、必得喜樂、
12爾曹義人、當因主歡喜、當頌揚主之聖名、