Aa
上帝為大君威嚴赫赫
1 耶和華作之君、萬邦咸喜、百州同樂兮、
2彼居厥位、幽深玄遠、以大公為址、以仁義為基兮、
3火燎於前、以焚仇敵兮、
4電輝寰宇、人見而畏兮、
5耶和華帝天下、其臨格時、峰巒頓失、如蠟消融兮、
上帝至公義萬邦共瞻其榮崇拜偶像者必蒙羞恥
6天彰其德、民覲其榮兮、
7凡此庶民、崇奉偶像、喜事雕刻之形、俱必使之蒙羞、凡厥天使、咸當崇拜乎主兮、
郇民因上帝法至公不勝欣喜
8 耶和華兮、邑之民、猶大之女、聞爾法度、靡不欣喜兮、
9耶和華兮、惟爾至高、治理天下、較他上帝、甚為尊榮兮、
勸以色列民頌讚上帝
10爾曹敬愛耶和華、宜絶惡事、彼保爾命、免為惡人賊害兮、
11為義者得光明、心誠者獲悅懌兮、
12爾曹義人、因耶和華而欣喜、念其為聖、而頌美之兮。