Aa
97:0 第九十七首 「靉靆圍周帀。幽深不可窺。仁義與正直。實為御座基。」天主之道。玄之又玄。而天主之德。則明如日月。吾人欲師法天主。當由德而入道。蓋苟不至德。至道不凝焉。 第九十七首
佳音
1雅瑋御寰宇。監臨斯下土。大地應騰歡。諸島宜鼓舞。
2靉靆圍周帀。幽深不可窺。仁義與正直。實為御座基。
3烈火為前驅。焚燒諸叛逆。
4靈光燭宇宙。坤輿惴焉慄。
5眾岳懾天威。紛紛熔如蠟。
6諸天宣義理。萬民仰光烈。
7奉事偶像者。終必見隕越。願爾諸神道。敬向主屈膝。
8佳音燠西溫。靈蹟慰樹德。諸城如靜女。聞風坐相悅。
9至尊惟眞主。眾神所仰矚。
10傳語愛主者。愛主當疾惡。主必拯良善。群小休糾纏。
11光明播心田。神樂湧如泉。
12雍雍諸君子。耿耿懷所天。稱謝主洪恩。永將芬芳宣。