Aa
此詩也○
以色列民頌讚主
1爾曹當向主唱新詩、因主施行奇事、以右手以聖臂而獲大勝、
2主施行拯救、令人知曉、在萬國人目前、顯彰公義、
3主向以色列族施恩慈與誠實、以踐前言、四極之人、共見我天主之拯救、
異邦人亦當如此
4普天下人、爾當向主歡呼、發聲歌唱、奏樂頌揚、
5彈琴鼓瑟、向主謳歌、
6用箛聲角聲、在治理萬物之主前、歡呼頌揚、
7海與海中之萬物、世界與世之居民、皆當大聲稱頌主、
萬物皆當如此
8在主前、江湖聲如拍手、山嶺音似歡呼、
9因主必來審鞫天下、按公義審鞫世界、依正直判斷萬民、