Aa
瀕死求主眷顧
可拉裔之詩即以斯拉希幔之訓詞使伶長歌之調用麻哈拉○
1拯我之上帝耶和華歟、我於爾前、晝夜呼籲兮、
2願我祈禱、達於爾前、尚其側耳、聽我呼籲兮、
3我心充以患難、我命近於陰府、
4列於就墓者中、若無助之人兮、
5被擲於死者中、如見殺者臥於墓、爾不復垂念、絕於爾手兮、
6爾置我於至深之坑、幽暗之處、深邃之域兮、
7爾怒重壓我、爾以波濤困苦我兮、
8使我相識疏遠、為其所憎、我被禁錮、不得出兮、
9因遭患難、我目昏眊、耶和華歟、我日籲爾、向爾舉手兮、
10爾豈於死者顯奇行、幽魂詎起而讚爾乎、
11爾之慈惠豈宣於幕中、爾之信實、豈傳於死域乎、
12爾之奇行、豈見知於幽暗之所、爾之公義、豈見知於遺忘之地乎、
13耶和華歟、我呼籲爾、侵晨祈禱、必達爾前兮、
14耶和華歟、奚為棄我、何掩面不我顧兮、
15我自幼遭難而瀕死、遘爾威烈而迷亂兮、
16爾之忿怒覆沒我、威烈滅絕我、
17猶之波濤、終日環我、協同困我兮、
18爾使我之良朋密友遠我、相譏隱匿於暗兮、