Aa
造物與受造
1善哉主之僕。咸誦主之名。
2肅肅守主宅。雍雍立主庭。
3詠主之仁德。挹主之芳芬。
4雅谷膺主選。義塞承主恩。
5大德惟我主。浩蕩邁百神。
6隨意造萬物。品類紛以陳。天地與淵海。咸賴主陶鈞。
7騰霧於地極。運霆作甘霖。大風何所自。實出雲雷屯。
8降災於埃及。人畜喪冢息。
9法老及諸臣。紛紛伏威烈。
10強國被痛擊。霸君受殲滅。
11亞摩西宏巴珊王曰迦南之諸侯。靡不嬰顯戮。
12宗室既淪亡。疆域授吾族。
13吁嗟主雅瑋。芳名長卓卓。
14主將鞫其民。忠僕當蒙擢。
15異邦之偶像。乃為金銀器。明明是死物。人工之所鑄。
16有口不能言。有目不能視。
17有耳不能聽。鼻觀了無氣。
18凡鑄偶像者。將同偶像死。供奉偶像者。亦是偶像類。
19但願義塞族。一心懷雅瑋。
20亞倫利未。頌揚主德偉。舉世敬主者。咸應獻頌美。
21西溫瑟琳。永為主所位。主居聖殿中。於穆盍有已。