Aa

Thi Thiên 135

So Sánh Công Trình của Chúa với Thần Tượng Vô Tri
1Ngợi tôn Chúa Hằng Hữu!

Hãy ca ngợi Danh Chúa Hằng Hữu!
Hãy chúc tôn Ngài, hỡi các đầy tớ của Chúa Hằng Hữu,
2là những người phục vụ trong nhà Chúa Hằng Hữu,
tại hành lang của nhà Đức Chúa Trời.

3Hãy ca ngợi Chúa Hằng Hữu, vì Chúa Hằng Hữu là toàn thiện;
hãy hát tôn vinh Danh Chúa vì Danh Ngài diệu kỳ.
4Chúa Hằng Hữu đã chọn Gia-cốp,
Ngài tuyển Ít-ra-ên làm cơ nghiệp.

5Tôi biết Chúa Hằng Hữu vĩ đại—
Chúa chúng ta lớn hơn mọi thần linh.
6Việc đẹp ý Chúa Hằng Hữu, Ngài đều thực hiện,
tại mặt đất và trên trời cao,
trong đại dương và dưới vực sâu.
7Chúa dẫn hơi nước bay lên từ địa cực.
Làm chớp nhoáng báo hiệu cơn mưa,
đem gió lại từ kho chứa của Ngài.
8Chúa đánh giết con đầu lòng Ai Cập,
từ loài người đến loài súc vật,
9Làm nhiều phép lạ, diệu kỳ trong xứ Ai Cập,
trừng phạt Pha-ra-ôn, và đầy tớ của người.
10Ngài đánh hạ các dân tộc lớn
và giết các vua hùng cường—
11Si-hôn, vua người A-mô-rít,
Óc, vua Ba-san,
và tất cả vua xứ Ca-na-an.
12Ngài ban xứ họ cho Ít-ra-ên,
cho dân Ngài làm cơ nghiệp.

13Lạy Chúa Hằng Hữu, Danh Ngài luôn tồn tại,
kỷ niệm Ngài còn mãi đến muôn đời.
14Chúa Hằng Hữu sẽ xét xử dân Ngài,
và rộng lòng xót thương đầy tớ Ngài.

15Thần tượng các dân tộc bằng vàng và bạc,
vật do tay con người tạo ra.
16Tượng ấy có miệng nhưng không nói,
có mắt nhưng không nhìn,
17Có tai nhưng nào biết nghe,
và mũi chẳng có chút hơi thở.
18Người tạo thần tượng và người tin tưởng hắn,
sẽ trở nên giống như hắn.

19Hỡi Ít-ra-ên hãy chúc tụng Chúa Hằng Hữu!
Hỡi các thầy tế lễ—con cháu A-rôn—hãy ngợi tôn Chúa Hằng Hữu!
20Hỡi nhà Lê-vi, hãy tán dương Chúa Hằng Hữu!
Hỡi những ai kính sợ Chúa Hằng Hữu hãy chúc tụng Chúa Hằng Hữu!
21Chúc tụng Chúa Hằng Hữu từ Si-ôn,
Ngài ở tại Giê-ru-sa-lem.

Ngợi tôn Chúa Hằng Hữu!