Aa
求主顯榮以塞異邦人口偶像與主大相懸殊乃人所造毫無靈氣凡賴之者蠢與之同
1主歟、莫以榮耀歸我儕、莫歸我儕、但歸於主名、緣主之恩慈、緣主之誠實、
2異邦人因何詰我云、所恃之天主原文作異邦人因何云彼之天主安在、
3豈知我之天主在天、任意而行、
4異邦之偶像、或金或銀、悉為人手所造、
5有口不能言、有目不能視、
6有耳不能聽、有鼻不能聞、
7有手不能以捫、有足不能以行、有喉不能以出聲、
8造偶像與賴偶像者、亦皆與偶像無異、
9以色列人、當倚賴主、惟主能庇祐護衛、
10亞倫之家當倚賴主、惟主能庇祐護衛、
11敬畏主者、當倚賴主、惟主能庇祐護衛、
12主眷念我儕、必然降臨、降福以色列族、降福於亞倫家、
13凡敬畏主者、無論大小、主必降福、
14主必益增爾人丁、益增爾子孫、
15惟願創造天地之主、賜福於爾曹、
16天乃主之天、主將地賜之於人、
17已死者不能頌揚主、入幽寂地者不能頌揚主、
18惟我儕必讚美主、從今日至於永遠、阿勒盧亞、