Aa
詩人述主引以色列民出伊及施顯大能欲人皆信主
1 以色列族出伊及雅各家離異邦、
2彼時猶大為主之聖所、以色列為主之邦畿、
3滄海見之奔逃、約但見之反退、
4大山踴躍如牡羊、小山跳舞如羊羔、
5滄海因何奔逃、約但因何反退、
6大山因何踴躍如牡羊、小山因何跳舞如羊羔、
7大地震動在主前、震動在雅各之天主前、
8主使磐石變為水池、使堅石變為泉源、