Aa
述主領以色列民出埃及之大能
1 以色列埃及雅各家離異言之民、
2維時、猶大為耶和華聖所、以色列為其邦畿兮、
3海見之而逃遁、約但返流兮、
4山嶽踴躍如牡羊、岡陵踴躍如羔羊兮、
5海歟、爾何為而逃遁、約但歟、爾何為而返流、
6山嶽歟、爾何為踴躍如牡羊、岡陵歟、爾何為踴躍如羔羊、
7爾大地歟、其顫動於主前、雅各之上帝前兮、
8彼變磐石為池沼、堅石為源泉兮、