Aa
詩人述上帝引以色列民出埃及施顯大能欲人皆信上帝
1維昔以色列族出自埃及雅各全家、遠離異邦兮、
2當時猶大地、為其聖所、以色列族、為其畿輔兮、
3滄海因之而中判、約但因之而回流兮、
4山巒搖撼、有若牡羊羔羊、以踴以躍兮。
5滄海何為中判兮、約但何為回流兮、
6山巒何為搖撼、有若牡羊、有若羔羊、踴躍靡定兮、
7雅各之上帝耶和華、以磐為沼、以石為泉、大地亦必震動於其前兮。