Aa
解放歌
1溯自義塞埃及雅谷宗室得獨立。
2樹德成聖所。義塞為聖域。
3紅海為之不敢潮。約但倒流萬頃濤。
4大山踴躍如牡羊。小丘紛舞如群羔。
5借問紅海胡為不敢潮。約但胡為逡巡逃。
6大山胡為躍如羊。小丘胡為舞如羔。
7雅谷之主臨大地。大地亦戰戰。
8孰能泰然無動眞宰前。曾變沙磧為良田。頑石化為活水泉。主之德威信無邊。