Aa
守智為務淫之為害甚重宜切戒之
1爾小子、宜聽我訓、傾耳聆教。
2心所葆者智慧、口所出者哲言。
3惟彼淫婦、甘言如滴蜜、巧言若凝脂。
4及其終也、苦比茵蔯、利同鋒刃、
5舉足臨死地、跬步陷陰府。
6生命之道弗履、轉徙靡常、終身之事、弗慮及也。
7爾小子、尚其聽之、毋棄我言。
8當遠淫婦、毋入其室、
9恐爾精力為之漸耗、恐爾壽齡為之日促、
10於是爾之貨財為人所得、爾之物產為人所有、
11及其終也、形消骨立、號泣不勝、
12曰、我不受教、藐視箴規、
13不聽師訓、不納良言、
14在大會中、幾遭扑責。○
須自檢約毋縱言
15孰若娶妻、如鑿井以自飲、開河而自汲、
16毋他汲、毋他飲也。
17-18壯而有室、好合無間、永期懽樂、如水溶溶。
19其視妻子也、如麀鹿濯濯之可愛、則享閨房之福矣。
20爾小子、勿戀妓女、勿昵淫婦。
惡者自取罪戾
21人之所為、耶和華實鑒諸。
22維彼惡人、自取其戾、陷於罪愆、
23既懷邪曲、不受訓誨、而就死地。