Aa
箴言雜記
1蠢者得榮非宜、如夏時雨雪、如穡時下雨、
2無故之詛、如雀之翔、如燕之飛、靡所棲止、
3鞭為馬、勒為驢、杖為蠢人之背、
4應對蠢人、勿循其蠢、恐爾同乎其人、
5應對蠢人、當循其蠢、免彼自視為智、
6以蠢者傳言、乃自斷其足、必受損傷、
7箴言在蠢者之口、如跛者之足、虛懸而無用、
8尊榮加於愚者、如以寶玉置於礫石、
9箴言在蠢者之口、如荊棘在醉人之手、
10以愚者與路人為傭、如射者發矢傷眾、
11蠢者復行其愚、如犬反食其所吐、
12爾見自視為智者乎、蠢者之望、較彼猶大
13惰者云、途中有獅、衢中有獅、
14惰者輾轉於牀、如門在樞、
15惰者染指於盂、反之於口、猶以為勞、
16惰者自視為智、愈於善應對者七人、
17行路而預不干己之爭、如執犬耳、
18癲者擲炬、發矢行殺、
19人欺鄰里、自謂戲玩者、亦如之、
20絕薪則火滅、無讒則爭息、
21好競者之搆爭、如加炭於焰、如加薪於火、
22讒毀者、言如甘旨、入人甚深、
23口溫而心惡、猶以銀滓包瓦器、
24懷憾之人、口務文飾、心藏詭譎、
25其言雖甘、爾勿信之、蓋其心藏可惡之端有七、
26其憾恨雖蓋以詭譎、其邪慝必顯於會中、
27掘阱者必自陷、轉石者反自傷、
28舌謊者惡其所傷、口諛者敗壞是行、