Aa
論施舍
1慎勿於人前施濟、故令人見、若然、則不獲爾天父之賞、
2故施濟時、勿吹角於爾前、似偽善者、於會堂街衢所為、求譽於人、我誠告爾、彼已得其賞、
3爾施濟時、勿使左手知右手所為、
4如是則爾之施濟隱矣、爾父鑒觀於隱、將顯以報爾、將顯以報爾有原文古抄本作將以報爾下同
論祈禱
5爾祈禱時、勿似偽善者、喜立於會堂及街衢而祈禱、故令人見、我誠告爾、彼已得其賞、
6爾祈禱時、當入密室、閉門祈禱爾在隱之父、爾父鑒觀於隱、將顯以報爾、
7且爾祈禱時、語勿反覆、如異邦人、彼以為言多、必蒙聽允、
8爾勿效之、蓋未祈之先、爾所需者、爾父已知之、
9是以爾祈禱、當如是云、在天吾父、願爾名聖、
10爾國臨格、爾旨得成在地如在天焉、
11所需之糧、今日賜我、
12免我之債、如我亦免負我債者、
13勿使我遇試、惟拯我於惡、或作惟拯我於惡者蓋國與權與榮、皆爾所有、至於世世、阿們、有原文古抄本自蓋國與權起至阿們止皆缺
論免人過
14爾免人過爾在天之父、亦免爾過、
15爾不免人過、爾父亦不免爾過、○
論禁食
16爾禁食禁食或作守齋下同時、毋作憂容、似偽善者、彼變顏色、為示人以己之禁食、我誠告爾、彼已得其賞、
17爾禁食時、當膏首洗面、
18如是則爾之禁食、不現於人、乃現於爾在隱之父、爾父鑒觀於隱、將顯以報爾、○
宜在何處積財
19勿積財於地、彼有蠹蝕朽壞、有盜穿窬而竊、
20當積財於天、彼無蠹蝕朽壞、亦無盜穿窬而竊、
21蓋爾財所在、爾心亦在焉、
22目乃身之燈、目瞭則全身光、
23目耗則全身暗、爾內之光若暗、其暗何其大哉、○
奉主愛財二者不可兼得
24一人不能事二主、或惡此愛彼、或重此輕彼、爾曹不能事天主、又事瑪們、瑪們譯即財利之義
勿為身慮一切賴主
25故我告爾、勿為生命憂慮何以食、何以飲、勿為身體憂慮何以衣、生命不重於糧乎、身體不重於衣乎、
26試觀空中之鳥、不稼不穡、不積於倉、爾在天之父且養之、爾曹不更貴於鳥乎、
27爾曹中孰能以思慮延命一刻乎、
28爾何為衣服憂慮乎、試觀野地之百合花、如何而長、不勞不紡、
29我告爾、即所羅門極榮華時、其服飾不及此花之一、
30且夫野草、今日尚存、明日投爐、天主衣被之若此、況爾小信者乎、
31故勿慮云、何以食、何以飲、何以衣、
32此皆異邦人所求、爾需此諸物、爾在天之父、已知之矣、
當以求天主國為念
33爾當先求天主國與其義、則此諸物、必加於爾也、
34勿為明日憂慮、明日之事、俟明日憂慮、一日惟受一日之勞苦足矣、